Prof. dr hab. Franciszek Dubert

Profesorowie
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 51)
f.dubert@ifr-pan.edu.pl
Mechanizmy plonowania roślin bobowatych w warunkach stresów środowiskowych • Miscanthus giganteus – biologia i perspektywy wykorzystania

Publikacje

  • Słomka A.
  • Michno K.
  • Dubert F.
  • Dziurka M.
  • Kopeć P.
  • Płażek A.
  • Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it.
  • 2017.
  • Crop & Pasture Science. 68: 680-690.
  zobacz
  • Kalandyk A.
  • Waligórski P.
  • Dubert F.
  • Role of the maternal effect phenomena in improving water stress tolerance in narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius).
  • 2017.
  • Plant Breeding, 136: 167-173.
  zobacz
  • Płażek A.
  • Dubert F.
  • Kopeć P.
  • Krępski T.
  • Kacorzyk P.
  • Micek P.
  • Kurowska M.
  • Szarejko I.
  • Żurek G.
  • In vitro-propagated Miscanthus × giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition.
  • 2015.
  • Biomass and Bioenergy, 75: 142-149.
  zobacz
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Kusibab T.
  • Dubert F.
  • Induction of somatic embryogenesis and biochemical characterization of Cordyline australis (G. Forst.) Endl. ‘Red Star’ callus.
  • 2015.
  • Scientia Horticulturae, 192: 338-345.
  zobacz
  • Kalandyk A.
  • Waligórski P.
  • Dubert F.
  • Zastosowanie biostymulatorów w łagodzeniu skutków suszy i innych stresów środowiskowych u soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr.) .
  • 2014.
  • Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 22: 267–274 .
  zobacz
  • Plażek A.
  • Dubert F.
  • Kościelniak J.
  • Tatrzańska-Matuła M.
  • Maciejewski M.
  • Gondek K.
  • Zurek G.
  • Tolerance of Miscanthus x giganteus to salinity depends on initial weight of rhizomes as well as high accumulation of potassium and proline in leaves.
  • 2014.
  • Industrial Crops and Products, 52: 278-285.
  zobacz
  • Kalandyk A.
  • Krępski T.
  • Waligórski P.
  • Dubert F.
  • Zmiany parametrów fizjologicznych siewek łubinu wąskolistnego i grochu siewnego spowodowane suszą działającą na rośliny macierzyste.
  • 2013.
  • Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18: 179-188.
  zobacz
  • Żur I.
  • Dubas E.
  • Słomka A.
  • Dubert F.
  • Kuta E.
  • Płażek A.
  • Failure of androgenesis in Miscanthus × giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores.
  • 2013.
  • Sexual Plant Reproduction, 26: 297-307.
  zobacz
  • Pociecha E.
  • Płażek A.
  • Janowiak F.
  • Dubert F.
  • Kolasińska I.
  • Irla M.
  • Factors contributing to enhanced pink snow mould resistance of winter rye (Secale cereale L.) – pivotal role of crowns for plant survival.
  • 2013.
  • Physiological and Molecular Plant Pathology, 81: 54-63.
  zobacz
  • Płażek A.
  • Tatrzańska-Matuła M.
  • Maciejewski M.
  • Kościelniak J.
  • Gondek K.
  • Bojarczuk J.
  • Dubert F.
  • Investigation of salt tolerance of new Polish bread and durum wheat cultivars.
  • 2013.
  • Acta Physiologiae Plantarum, 35: 2513-2523.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA I PRZEBIEG PRACY
1996 - profesor; Polska Akademia Nauk 
1991 - doktor habilitowany
1978 - doktor
1971 - magister biologii (fizjologia roślin); Uniwersytet Jagielloński
1969 - magister chemii (chemia organiczna); Uniwersytet Jagielloński
 


TEMATYKA BADAWCZA

 • Badania frakcji enzymów nukleolitycznych podczas wernalizacji pszenicy
 • Badanie zdolności roślin do dolistnego pobierania siarki z SO2 w warunkach deficytu tego pierwiastka
 • Badanie przenoszenia czynnika kwitnienia z generatywnych do wegetatywnych roślin ozimego rzepaku na drodze szczepień
 • Komputerowe modelowanie tworzenia plonu kukurydzy
 • Badanie czynników plonowania bobiku
 • Wykazanie etapowości procesu wernalizacji na przykładzie pszenicy i rzepaku
 • Wykazanie znaczenia czynnika troficznego dla skrócenia czasu wernalizacji
 • Opracowanie nowej metody chromatografii podwójnego powinowactwa do badania zmian frakcji enzymów nukleolitycznych podczas wernalizacji i hartowania pszenicy
 • Współudział w badaniach nad czynnikiem kwitnienia ekstrahowanym z generatywnych organów roślin oraz nad przenoszeniem zdolności do kwitnienia ozimej pszenicy za pośrednictwem kalusa. Określenie wpływ warunków wegetacji roślin- dawców oraz stresu podczas izolacji protoplastów rzepaku i kukurydzy na ich przeżywalność oraz elastyczność plazmalemy
 • Współudział w opracowaniu nowego wskaźnika stopnia ozimości odmian pszenicy
 • Określenie wielkość stresu towarzyszącego kolejnym etapom procedury izolacji protoplastów
 • Współudział w wykryciu nowego mechanizmu kontroli plonowania u bobiku polegającego na kooperacji organów równowiekowych
 • Współudział w określeniu czynników regulujących natężenie cechy samoniezgodności u kapusty, oraz w opracowaniu metody jej przełamywania w warunkach polowych
    

UDZIAŁ W GRANTACH
Kierował dwoma zespołowymi grantami KBN i trzema grantami Agencji Nieruchomości Rolnych, opiekun pięciu grantów promotorskich, współwykonawca w pięciu projektach KBN.
 


CZŁONKOSTWO I FUNKCJE

 • Założyciel w ZFR PAN Laboratorium Kultur Tkankowych
 • Członek Rad Naukowych Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz Ogrodu Botanicznego i Centrum Zachowania Bioróżnorodności PAN
 • Członek Rady Programowej Acta Biologica Cracoviensia
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych przy PAU
 • Przewodniczący Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin przy PTB
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Fizjologii, Hodowli i Nasiennictwa przy Wydziale V PAN
 • Członek Komitetu Botaniki przy wydziale II PAN
 • Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Biologii Roślin (2002 - 2004)
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (FESPB)
 • Organizator Ogólnopolskich Konferencji pt. Kultury in vitro w fizjologii roślin (od 1994)
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego XIV Kongresu FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology) jako największego spotkania europejskich biologów roślin, w powojennej historii Polski (sierpień 2004)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Tytuły wykładów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich:
- Protoplasty jako nowe narzędzie w fizjologii roślin
- Zastosowanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczych
- Czy fizjologia i biochemia roślin mogą wspomóc hodowlę w udoskonalaniu roślin uprawnych?
- Znaczenie mutantów w fizjologii roślin
- Fizjologia nie tylko w laboratorium - metody i urządzenia do polowej oceny roślin w stacjach hodowli
- Nauka rolnictwu przyszłości
- Biologiczne i elektroniczne systemy przetwarzania informacji – zbieżności zamierzone czy przypadkowe
- Znaczenie temperatury w kulturach in vitro
- Fizjologiczno-genetyczne podstawy odporności roślin na niskie temperatury i możliwości jej zwiększenia metodami inżynierii genetycznej
- Czas jako czynnik wzrostu i rozwoju roślin nie tylko w kulturach in vitro
- Kultury in vitro jako model w badaniach procesów fizjologicznych u roślin

Wykłady z przedmiotów: Biochemia, Podstawy biologii plonowania, Biologia molekularna i jej zastosowania na studiach dziennych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego AR w Krakowie
 


PUBLIKACJE
Dorobek naukowy obejmuje 90 publikacji (w tym 55 ogłoszonych w języku angielskim, 15 w czasopismach zagranicznych, a 31 w czasopismach karentowanych), jeden skrypt, 5 książkowych wydawnictw pokonferencyjnych, 42 doniesienia z konferencji zagranicznych i 76 z krajowych, dwa tomy podręcznika do nauki biologii w liceach profilowanych i ogólnokształcących.

Recenzje: 49 recenzji doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, jedna recenzja w procedurze nadawania stopnia doktora honoris causa, jedna superrecenzja na zlecenie Centralnej Komisji.
 


INNE
- Zorganizowanie Laboratorium Kultur Tkankowych obecnie działające jako Zakład Biotechnologii.
- Współorganizacja Międzynarodowego Studium Doktoranckiego PAN
- Zapoczątkowanie serii wydawniczej „Monografie”.
- Spełnienie warunków dla uzyskania pozycji Instytutu Polskiej Akademii Nauk