Programy UE

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Projekt w ramach  Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw małopolski
Tytuł projektu: „ Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych”
Okres realizacji: 2010-2012
Koordynator IFR PAN: dr hab. Andrzej Skoczowski, prof. IFR PAN

Instytut Fizjologii Roslin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie realizuje projekt „Droga do komercjalizacji wyników badan nauk biologicznych” wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest podniesienie wiedzy i wzrost umiejetnosci przedsiebiorczego kierowania badaniami naukowymi poprzez umozliwienie jego uczestnikom nabycia wiedzy i umiejetnosci niezbednych do zalozenia oraz utrzymania na rynku firmy spin off i spin out, podniesienie wiedzy i umiejetnosci w zakresie komercjalizacji wyników badan i ochrony wlasnosci intelektualnej oraz tworzenie systemu przeplywu informacji pomiedzy naukowcami i gospodarka. Projekt jest odpowiedzia na zdiagnozowane bariery komercjalizacji wyników badan naukowych z zakresu nauk biologicznych, których upatruje sie m.in. w tradycyjnym podejsciu do badan naukowych jako procesie ukierunkowanym tylko na osiagniecie pozytywnego wyniku badawczego bez wdrazania, niewystarczajacym przygotowaniu merytorycznym do komercjalizacji wyników badan, braku systemu przeplywu informacji i wspólpracy pomiedzy naukowcami a przedsiebiorcami, czy tez braku promocji transferu wiedzy. Realizacja naszej wyzej opisanej dzialalnosci oparta jest o szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, konferencje nauka-biznes czy w koncu czynna dzialalnosc naukowców finalizowana dzieki utworzonej przez nas platformie informatycznej, na której istnieje mozliwosc zamieszczania ofert technologicznych, majacych za zadanie umozliwic tworzenie sieci wspólpracy nauka-biznes i potencjalnie mogacych przyczynic sie do poprawy kondycji przedsiebiorstw.

• • • 

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Projekt w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Poprawa sprawności energetycznej poprzez modernizację gospodarki cieplnej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie.
Okres realizacji: 2011-2012
Kwota dofinansowania: 148 291 zł
Koordynator IFR PAN

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

wymiennik instalacji naturalnego chłodzenia




posadowienie solarów



wymiennik glikol/woda


• • • 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekt POLAPGEN BD , Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 realizowany w Konsorcjum Naukowo-Przemysłowym Genetyki i Genomiki Stosowanej  jako podmiot współpracujący.
Tytuł projektu: Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymania odmiany zbóż o zwiększonej odporności na suszę".
Okres realizacji: 2011-2013
Koordynator IGR PAN  Poznań
Koordynator w IFR PAN :
Zadanie 10:  prof. Jolanta Biesaga-Kościelniak
Zadanie 8 :  prof. Maria Filek