Historia

Instytut jest spadkobiercą dorobku naukowego i intelektualnego Zakładu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który został powołany 15 listopada 1956 roku, uchwałą nr 89/56 Sekretariatu Naukowego PAN z dnia 27 listopada 1956 r., jako placówka naukowo-badawcza przy Wydziale V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.

Zgodnie ze statutem badania Zakładu zostały ukierunkowane na problematykę naukową z zakresu fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem roślin uprawnych.
Organizację i kierownictwo Zakładu powierzono wybitnemu specjaliście z zakresu fizjologii roślin Prof. dr hab. Franciszkowi Górskiemu, który do przejścia na emeryturę, przez 12 lat kierował Zakładem.

Decyzją No 11/90 Vice-Przewodniczącego Prezydium PAN z 12 kwietnia 1990 Zakładowi nadano imię Franciszka Górskiego dla upamiętnienia osiągnięć naukowych i organizacyjnych Profesora, założyciela krakowskiej szkoły fotobiologicznej, kontynuowanej przez Jego następców.

Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, decyzją Nr 18/03 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2003 r., uległ likwidacji z dniem 30.06.2003 r. - a z dniem 1.07.2003 r. został utworzony Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk.
Instytut przejął majątek ruchomy, prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu.

• •   

Dyrektorzy Zakładu/Instytutu:

Prof. dr hab. Franciszek Górski (od 1956 do 1968 r.)
Prof. dr Adam Markowski (od 1968 do 1976 r.)
Prof. dr hab. Włodzimierz Starzecki (od 1976 do 1995 r.)
Prof. dr hab. Marian Czarnowski (od 1995 do 2000 r.)
Prof. dr hab. Franciszek Dubert (od 2000 do 2012 r.)
Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (od 2012 do 2016 r.)
• Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (od 2017 do 2020 r.)
 Prof. dr hab. Franciszek Janowiak (od 2021 r.)

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Franciszek Górski, członek rzecz. PAN (od 1968-1981 r.)
Prof. dr hab. Jan Zurzycki, członek rzecz. PAN (od 1982 do 1984 r.)
Prof. dr hab. Emil Nalborczyk, członek koresp. PAN (od 1984 do 2006 r.)
Prof. dr hab. Stanisław Rożek (od 2007 r. do 2015 r.)
• Prof. dr hab. Barbara Godzik (od 2015 r.do 2022 r.)
• Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz (od 2023 r.)