Współpraca naukowa

AUSTRIA

 • Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów rzepaku

 

Partner zagraniczny:                              Instytut Nauki i Technologii Austria (IST Austria), Klosterneuburg

Koordynator strony austriackiej:          prof. dr Jiri Friml, dr Eva Benková

Koordynator IFR PAN:                           dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                     2014 – 2016

 

 • Tytuł: Wrażliwość roślin reprezentujących różne typy metabolizmu fotosyntetycznego na stres biotyczny

 

Partner zagraniczny:                            Austriacka Akademia Nauk, Uniwersytet w Graz, Graz

Koordynator strony austriackiej:        prof. dr Maria Muller

Koordynator IFR PAN:                          prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Okres realizacji:                                     2013 – 2015

 

 • Tytuł: Pomiar dyskryminacji izotopu węgla 13C u roślin populacji mapującej CSDH w celu określenia loci cech ilościowych (QTL) związanych z odpornością roślin pszenicy na suszę

 

Partner zagraniczny:                            Plant Breeding UnitFAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory, Wiedeń

Koordynator strony austriackiej:         dr Joanna Jankowicz-Cieślak

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. dr hab. Izabela Marcińska

                    Okres realizacji:                                     2006 – 2013

BELGIA

 • Tytuł: Analiza ekspresji genów w androgenezie rzepaku (Brassica napus L.) z wykorzystaniem techniki hybrydyzacji in situ

Partner zagraniczny:                            Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent

Koordynator strony belgijskiej:           Michael Karampelias, PhD

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2014 – 2015

 

 • Tytuł: Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów (DHs) rzepaku Brassica napus var. oleifera

Partner zagraniczny:                            VIB, Ghent University, 9052 ZWIJNAARDE – GENT, Technologiepark 927

Koordynator strony belgijskiej:          prof. dr Eva Benkova

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                  2010 – 2012

CZECHY

 • Tytuł: Rola cytokinin w rozwoju generatywnym roślin

 

Partner zagraniczny:                          Ustav Experimentâlni Botaniniky A V ČR (Institute of Experimental

   Botany Academy of Sciences of the Czech Republic),

   Olomouc

Koordynator strony czeskiej:             prof. Miroslav Strnad

Koordynator IFR PAN:                         prof. dr hab. Maria Filek

Okres realizacji:                                    2012 – 2015

 

 • Tytuł: Znaczenie związków steroidowych w reakcji roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe

 

Partner zagraniczny:                           Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, 

   Palacký University Olomouc & Institute of Experimental

   Botany Academy of Sciences of the Czech Republic,

   Olomouc

Koordynator strony czeskiej:             dr Jana Oklesťková

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2012 – 2017

 

 • Tytuł: Rola związków krzemu w aktywności mechanizmów molekularnych u wybranych gatunków roślin

 

Partner zagraniczny:                          Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science,

  Palacký University Olomouc & Institute of Experimental

  Botany Academy of Sciences of the Czech Republic,

  Olomouc

Koordynator strony czeskiej:            dr Martin Fellner

Koordynator IFR PAN:                        dr Diana Saja

Okres realizacji:                                  2016, 2019

 

 • Tytuł: Współdziałanie różnych grup steroidów w regulacji rozwoju generatywnego pszenicy

 

                       Partner zagraniczny:                         Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science,

                                                                                    Palacký University Olomouc & Institute of Experimental

                                                                                     Botany Academy of Sciences of The Czech Republic

                       Koordynator strony czeskiej:            dr Jana Oklestkova

                       Współpraca:                                       dr Danuše Tarkowská, dr Ondřej Novák, mgr Petra Kořínková

                       Koordynator IFR PAN:                       dr hab. inż. Anna Janeczko, prof. IFR PAN

                       Współpraca:                                       mgr Iwona Sadura

                Nazwa/Numer projektu:                   wymiana bilateralna /PAN 17-08                   

                Instytucja finansująca:                      BWZ PAN

                      Okres realizacji:                                  2017 – 2019

 

 • Tytuł: Analiza organizacji i dynamiki rozwoju jader komórkowych w tkankach bielma u jęczmienia

 

                       Partner zagraniczny:                       Institute of Experimental Botany CAS, Centre of Plant Structural

                                                                                   and Functional Genomics, Olomouc        

                 Koordynator strony czeskiej:         dr hab. Ales Pecinka

                 Koordynator IFR PAN:                    dr inż. Anna Nowicka

                 Nazwa/Numer projektu:                18-12197S                 

                        Instytucja finansująca:                   GCAR                        

                 Okres realizacji:                               2018 – 2020                                     

 

 • Tytuł: Analiza naprawy toksycznego sieciowania DNA-białko u Arabidopsis

 

                        Partner zagraniczny:                    Institute of Experimental Botany CAS, Centre of Plant Structural

                                                                                  and Functional Genomics, Olomouc        

                  Koordynator strony czeskiej:       dr hab. Ales Pecinka

                  Koordynator IFR PAN:                   dr inż. Anna Nowicka

                  Nazwa/Numer projektu:               19-13848S                 

   Instytucja finansująca:                  GCAR

   Okres realizacji:                             2019 – 2021            

 

DANIA

 • Współpraca w zakresie fizjologii roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności wykorzystania wody przez rośliny oraz jakości plonu

 

Partner zagraniczny:                       Department of Agriculture and Ecology (DAE UC), Faculty of Life

Sciences, University of Copenhagen

Koordynator strony duńskiej:           prof. dr Christian R. Jensen  

Koordynator IFR PAN:                       dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                  2009 – 2013 

FINLANDIA

 • Tytuł: Fizykochemiczne badania współdziałania jonów metali ciężkich Cd i Se z hormonami roślinnymi w procesach rozwojowych pszenicy i rzepaku

 

Partner zagraniczny:                       Department of Applied Chemistry and Microbiology,

University of Helsinki

Koordynator strony fińskiej:           prof. dr Helina Hartikainen

Koordynator IFR PAN:                     prof. dr hab. M.Filek

Okres realizacji:                                współpraca stała 

FRANCJA

 • Tytuł: Genetyczna regulacja androgenezy

 

Partner zagraniczny:                        Maître de Conférences, Unité EDYSAN CNRS FRE 3498,

          Université de Picardie Jules Verne, Equipe Agroécologie,

           Ecophysiologie et Biologie Intégrative (AEB); 33, rue Saint Leu;

           80039 Amiens cedex 1

Koordynator strony francuskiej:       Jérôme Duclercq, PhD

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2015 – obecnie  

HISZPANIA

 • Tytuł: N-butanol jako czynnik indukujący embriogenezę mikrospor w kulturach in vitro pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżyta (x Triticosecale Wittm.)

 

Partner zagraniczny:                             Estación Experimental de Aula Dei Consejo Superior

     de investigaciones Científicas, Zaragoza

Nazwa dokumentu:                               porozumienie o współpracy naukowej w ramach realizacji wniosku

      projektu złożonego w konkursie HARMONIA 7

Koordynator strony hiszpańskiej:        dr Ana-Maria Castillo Alonso

Koordynator IFR PAN:                            dr hab. Iwona Żur, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                       2011 – 2013 

KANADA

 • Tytuł: Zastosowanie laserowej metody Capture Dissection w identyfikacji akwaporyn w różnych tkankach liści tytoniu

 

Partner zagraniczny:                            Partner Department of Renewable Resources; University of Alberta,

Edmonton, AB

Nazwa dokumentu:                              Memorandum of Understanding

Koordynator strony kanadyjskiej:       prof. Janusz Zwiazek

Koordynator IFR PAN:                           dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN

Okres współpracy:                                 2014 – 2016 

KOLUMBIA

 • Tytuł: Inbriding manioku przez produkcję podwojonych haploidów

Projekt finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gates

 

Koordynator strony kolumbijskiej:      dr Hernan Ceballos International Center of Tropical

Koordynator IFR PAN:                           prof. dr hab. Maria Wędzony, konsultant

Okres realizacji:                                     2010 – 2013

NIEMCY

 • Tytuł: Molekularna i cytogenetyczna analiza funkcji kompleksu SMC 5/6 Arabidopsis thaliana na skutek uszkodzeń DNA

Stypendium DAAD: ST21 Research Grant for Young Academics and Scientists, 2015/16 (57130104)

 

Partner zagraniczny:                             Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne

Koordynator strony niemieckiej:         dr Ales Pecinka

Koordynator IFR PAN:                           dr Anna Nowicka

Okres realizacji:                                     2015 – 2016

 

 • Współpraca w ramach stypendium ufundowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej

 

Partner zagraniczny:                            Oxidative Stress and Plant Proteomics Group, Uniwersytet w Hamburgu

Koordynator strony niemieckiej:        prof dr Sabine Lüthje

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Marta Libik-Konieczny

Okres realizacji:                                    2014 – 2016

 

 • Tytuł: Badania w zakresie fizjologii stresu u roślin w szczególności na polu komunikacji korzenie-liście w warunkach abiotycznego stresu

 

Partner zagraniczny:                            Institute for Crop Production and Agroecology in the Tropics

     and Subtropics (ICPA), University of Hohenheim, Stuttgart

Koordynator strony niemieckiej:        prof. dr Folkard Asch

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Franciszek Janowiak, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                    2012 – 2015

 

 • Tytuł: Rola nadtlenku wodoru w indukcji starzenia się liści

 

Partner zagraniczny:                          Intytut Botaniczny Uniwersytetu w Kiel

Koordynator strony niemieckiej:       prof. dr K. Krupinska

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Niewiadomska, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2011 – 2016 

 

 • Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

 

                      Partner zagraniczny:                            Leibniz-Institute of Plant Genetics

                                                                                      and Crop Plant Research, Gatersleben

                      Koordynator strony niemieckiej:        dr Jochen Kumlehn

                      Koordynator IFR PAN:                          prof. dr hab. Iwona Żur

                      Wykonawcy:                                          dr hab. Ewa Dubas, prof. IRF PAN, prof. dr hab. Franciszek

                                                                                      Janowiak, dr Monika Krzewska, dr Anna Nowicka, dr Ewa Surówka,

                                                                                       dr inż. Katarzyna Juzoń, dr inż. Przemysław Kopeć,

                                                                                       mgr Sabina Malaga, mgr Kamil Zieliński

                      Nazwa/Numer projektu:                      HARMONIA 7 (2015/18/M/NZ3/00348)

                      Instytucja finansująca:                         NCN

                      Okres obowiązywania:                        2016 – 2019

 

 • Tytuł: Funkcja białka WHIRLY1 w rozwoju fotosyntezy typu C4 u kukurydzy

Współpraca bilateralna DAAD-MNiSW

Partner zagraniczny:                          Institute of Botany, Christian-Albrechts-University of Kiel

Koordynator strony niemieckiej:         prof. Karin Krupinska

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Ewa Niewiadomska

Okres realizacji:                                  2016-2017

 

SERBIA

 • Tytuł: Fizjologiczne, biochemiczne i anatomiczne podstawy odporności zbóż na suszę.

Partner zagraniczny:                    Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Agronomii

                                                          (Nemanjina 6, 11080 Zemun, Belgrade)

Koordynator strony serbskiej:      dr Dragana Rančić

Współpraca:                                    dr Ilinka Pecinar, prof. Sofija Pekic Quarrie,

                                                         prof. Steve Quarrie, dr Dejan Dodig

Koordynator IFR PAN:                   dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. IFR PAN

Współpraca:                                   prof. dr hab. Edyta Skrzypek, prof. dr hab. Izabela Marcińska,

                                                          dr Marzena Warchoł

                      Nazwa/Numer projektu:              wymiana bilateralna

                      Instytucja finansująca:                 BWZ PAN

Okres realizacji:                              2016 – 2019

SŁOWACJA

 • Tytuł: Markery molekularne w analizie gradientu auksyny w zarodkach androgenicznych rzepaku

 

Partner zagraniczny:                           Institute of  Plant Genetics and Biotechnology,

   Slovak Academy of Sciences, Nitra

Koordynator strony słowackiej:          dr Jana Moravcikova

Koordynator IFR PAN:                          dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

Okres realizacji:                                   2010 – 2012

 

 • Tytuł: Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego

 

Partner zagraniczny:                            Institute of Plant Genetics and Biotechnology,

    Slovak Academy of Sciences, Nitra

Koordynator strony słowackiej:          dr Martin Hajduch

Koordynator IFR PAN:                          dr Gabriela Gołębiowska-Pikania

Okres realizacji:                                    2010 – 2012 

 

 • Tytuł: Indukowana stresem ekspresja arabinogalaktanów i białek związanych z patogenezą w androgenezie

 

                       Partner zagraniczny:                           Institute of Plant Genetics And Biotechnology,

                                                                                       Slovak Academy of Sciences, Nitra

                       Koordynator strony słowackiej:         dr inż. Jana Moravčíková

                       Wykonawcy:                                          mgr Ildikó Matušíková, inż. Jana Libantová,

                                                                                       inż. Martin Jopčík, inż. Marina Maglowski

                       Koordynator IFR PAN:                         dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN 

                       Wykonawcy:                                          prof. dr hab. Iwona Żur, dr Monika Krzewska,

                                                                                      dr inż. Anna Nowicka, mgr Sabina Malaga,

                                                                                      mgr Kamil Zieliński 

                       Nazwa/Numer projektu:                      wymiana bilateralna

                       Instytucja finansująca:                        BWZ PAN

                       Okres realizacji:                                   2016 – 2018

WĘGRY

 • Tytuł: Rola regulatorów steroidowych w odpowiedzi na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiskowe

 

Partner zagraniczny:                            Magyar Tudományos, Akadémia Növényvédelmi Kutatöintézete

    (Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences,

     Instytut Ochrony Roślin WAN) II Ke Herman. Herman Ottó út 15,

     H-1525 Budapeszt

Koordynator strony węgierskiej:         prof. dr hab. Balazs Barna

Współpraca:                                           dr Gabor Gullner, dr Istvan Tobiasz

Koordynator IFR PAN:                           prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

Współpraca:                                           dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN,

     dr Magdalena Ryś

Okres realizacji:                                     2011 – 2013 – 2016

 

 • Tytuł: Zmiany gospodarki hormonalnej jęczmienia i tytoniu w czasie patogenezy

 

                       Partner zagraniczny:                            Magyar Tudományos, Akadémia Növényvédelmi Kutatöintézete

                                                                                        Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences,

                                                                                        Instytut Ochrony Roślin WAN) II Ke Herman. Herman Ottó út 15,

                                                                                        H-1525 Budapeszt

                        Koordynator strony węgierskiej:        dr Gabor Gullner

                        Współpraca:                                         prof. dr Balazs Barna, dr Istvan Tobias, dr Josef Fodor

                        Koordynator IFR PAN:                          prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

                        Współpraca:                                          dr hab. Anna Janeczko, prof. IFR PAN,

                                                                                        dr Diana Saja, dr Michał Dziurka

                        Nazwa/Numer projektu:                      wymiana bilateralna/3

                        Instytucja finansująca:                         BWZ PAN

                        Okres realizacji:                                     2017 – 2019

 

 • Tytuł: Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

 

                         Partner zagraniczny:                          Plant Protection Institute, Centre for Agricultural        

                                                                                         Research, Hungarian Academy of Sciences

                                                                                         (MTA ATK) Budapeszt

                         Koordynator strony węgierskiej:       dr Jozsef Fodor, dr Balazs Barna Barna

                         Koordynator IFR PAN:                         prof. dr hab. Iwona Żur

                         Wykonawcy:                                         dr hab. Ewa Dubas, prof.IFR PAN, prof.dr hab. Franciszek

                                                                                       Janowiak, dr Monika Krzewska, dr Anna Nowicka,

                                                                                        dr Ewa Surówka, dr inż. Katarzyna Juzoń, dr inż. Przemysław

                                                                                        Kopeć, mgr Sabina Malaga, mgr Kamil Zieliński

                          Nazwa/Numer projektu:                    HARMONIA 7 (2015/18/M/NZ3/00348)

                          Instytucja finansująca:                      NCN

                          Okres obowiązywania:                       2016 – 2019

WIELKA BRYTANIA

 • Tytuł: Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi

 

Partner zagraniczny:                           Newcastle University Business School 

Koordynator strony brytyjskiej:            Visiting Professor Steve Quarrie

Koordynator IFR PAN:                         dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

    prof. dr hab. Izabela Marcińska

Okres realizacji:                                    współpraca stała

WŁOCHY

 • Tytuł: Transformacja Stevia rebaudiana za pomocą Agrobacterium rhizogenes

 

Partner zagraniczny:                          Wydział Rolnictwa, Żywności i Środowiska Uniwersytetu w Pizie

Koordynator strony włoskiej:            prof. dr Laura Pistelli

Koordynator IFR PAN:                        dr hab. Marta Libik-Konieczny

Okres realizacji:                                   2012 – 2017