Przetargi

Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

  1. mgr. inż. Robert Szymański, tel. (012) 425-18-33 wew. 103, e-mail:   zp@ifr-pan.edu.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w art. 38 Pzp t.j. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:

http://ifr-pan.edu.pl/artykuly/3-przetargi