Oferta dla przemysłu

OFERTA WSPÓŁPRACY

OCENA WITALNOŚCI ROŚLIN

Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) dysponuje możliwościami wykonywania analiz fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych, a także biometrycznych materiału roślinnego. Stosowane metody pozwalają m.in. na ocenę szeroko pojętej wydajności fotosyntetycznej roślin wraz z elementami produktywności roślin, w tym jakości plonu (zwartość podstawowych składników odżywczych, witamin i antyoksydantów). Na poziomie molekularnym możliwa jest analiza ekspresji wybranych genów kodujących białka m.in. zaangażowane w budowę i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego, w tym białka strukturalne fotosystemów oraz enzymy wiążące dwutlenek węgla i odpowiedzialne za produkcję biomasy. Wielopoziomowa ocena wydajności fotosyntetycznej roślin zintegrowana z analizą wskaźników stresu roślin, takich jak m.in.: akumulacja hormonów stresu, osmoprotektantów (proliny, cukrów) i związków fenolowych, aktywność systemu antyoksydacyjnego oraz stabilność membran komórkowych, tworzy kompleksowy system pozwalający na ocenę stanu roślin rosnących zarówno w warunkach kontrolowanych jak i polowych, który może mieć zastosowanie praktyczne m.in. do oceny reakcji roślin na:

  •       nowe nawozy i agrochemikalia, w tym środki ochrony roślin, regulatory wzrostu, chemiczne regulatory przeciwstresowe, biostymulatory etc.
  •       toksyny różnego pochodzenia, w tym toksyny grzybowe oraz metale ciężkie
  •       natężenie i barwę światła (przydatność do testowania np. lamp szklarniowych nowej generacji)
  •       różne rodzaje stresów środowiskowych o kluczowym wpływie na produkcję rolną, ogrodniczą i sadowniczą, np. mróz czy susza

Taka kompleksowa ocena stanu roślin daje szansę na porównanie miedzy sobą różnych grup roślin i może być wykorzystywana w celu:

  •       selekcjonowania materiału hodowlanego pod kątem odporności na stresy środowiskowe, wysokości i jakości plonu
  •       charakterystyki wzrostu, plonowania i odporności na stres nowych linii hodowlanych czy odmian oraz roślin transgenicznych (GMO) i roślin pozyskiwanych w procesie mutagenezy fizycznej lub chemicznej
  •       charakterystyki przystosowania nowych odmian do warunków klimatycznych w różnych sezonach wegetacyjnych i/lub lokalizacjach
  •       charakterystyki żywotności roślin z rozsad i nasadzeń

UZYSKIWANIE PODWOJONYCH HAPLOIDÓW (DH)

IFR PAN rozwija technologie uzyskiwania podwojonych haploidów (DH) dla różnych gatunków roślin uprawnych, m.in. zbóż wykorzystując proces androgenezy (kultury pylnikowe i kultury izolowanych mikrospor) oraz krzyżowania oddalone. Uzyskiwane w ramach współpracy DH są przekazywane i włączane do programów hodowlanych skracając czas i obniżając kosztochłonność wyprowadzania nowych odmian roślin uprawnych.

HODOWLA KULTUR KOMÓRKOWYCH ROŚLIN

IFR PAN dysponuje technikami pozyskiwania i hodowli kultur komórkowych roślin (zawiesiny komórkowe, zawiesiny protoplastów, kultury pylnikowe, kultury kalusa oraz inne kultury tkanek i organów, kultury zarodków, kultury glonów).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości współpracy firm i jednostek badawczych z IFR PAN dostępne są na profilach poszczególnych Zakładów. 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-03-07 12:26:59 Edycja rekordu Edycja rekordu "Oferta dla przemysłu" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2018-03-07 12:26:44 Edycja rekordu Edycja rekordu "Oferta dla przemysłu" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2018-03-07 12:26:17 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Oferta dla przemysłu