Dr hab. inż. Iwona Żur

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 40)
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Fizjologiczne i molekularne podłoże procesu androgenezy • wyprowadzanie podwojonych haploidów roślin użytkowych • tolerancja na stresy abiotyczne i biotyczne

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1985–1989 Studia na Wydziale Rolniczym, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (WR UR)

1989 magister inżynier nauk rolniczych, WR UR

1997 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin, WR UR

2008 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin, WR UR

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1989-1990 asystent w Instytucie Hodowli Buraka w Krakowie

1990-1997 asystent i starszy asystent naukowo-badawczy w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (IFR PAN)

1997-2008 adiunkt w IFR PAN

2008–2010 docent w IFR PAN

od 2010 profesor nadzwyczajny IRF PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

Członek Rady Naukowej IFR PAN od 2008

 2008-2014 Sekretarz Rady Naukowej IFR PAN 

Kierownik Zakładu Biologii Komórki od 2010

2010-2013 Delegat Polski do Rady Zarządzającej COST Akcji FA0903 „Harnessing plant reproduction for crop improvement”

2013-2017 Delegat Polski do Rady Zarządzającej COST Akcji FA1306 “The quest for tolerant varieties: Phenotyping at plant and cellular level”

od 2015 przedstawiciel IFR PAN w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

TEMATYKA BADAWCZA

Techniki in vitro: kultury tkankowe, zawiesinowe i protoplastów, oraz ich zastosowanie w badaniach nad embriogenezą somatyczną, organogenezą oraz reakcjami obronnymi uruchamianymi w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny

Badanie stopnia samoniezgodności i zmienności tej cechy pod wpływem czynników środowiskowych u roślin kapustnych (Brassica oleracea L var capitata) oraz możliwości i metody jej przełamywania

Metody wyprowadzania podwojonych haploidów u roślin zbożowych, traw i rzepaku oraz ich zastosowanie w badaniach podstawowych i w praktyce hodowlanej

Identyfikacja genetycznych i fizjologicznych czynników determinujących proces androgenezy

Molekularne i fizjologiczne podłoże odporności roślin na patogeny grzybowe 

STOSOWANE METODY

kultury in vitro: tkankowe, zawiesinowe oraz kultury protoplastów

metody indukowania androgenezy i produkcji podwojonych haploidów: kultury pylnikowe na pożywkach stałych i płynnych, kultury izolowanych mikrospor

metody analityczne: kalorymetria, spektrofotometria, respirometria, mikroskopia świetlna i fluorescencyjna