Dr Monika Kula-Maximenko

Wpływ składu spektralnego światła na fotosyntezę i fotomorfogenezę glonów oraz skład chemiczny biomasy glonów

Publikacje

  • Mołoń M.
  • Molestak E.
  • Kula-Maximenko M.
  • Grela P.
  • Tchórzewski M.
  • Ribosomal protein uL11 as a regulator of metabolic circuits related to aging and cell cycle.
  • 2020.
  • Cells, 9: 1745.
  zobacz
  • Mołoń M.
  • Dampc J.
  • Kula-Maximenko M.
  • Zebrowski J.
  • Mołoń A.
  • Dobler R.
  • Durak R.
  • Skoczowski A.
  • Effects of temperature on lifespan of Drosophila melanogaster from different genetic backgrounds: links between metabolic rate and longevity.
  • 2020.
  • Insects, 11: 470.
  zobacz
  • Fedotova J. A.
  • Kharchanka A. A.
  • Fedotov A. K.
  • Chichkov M. V.
  • Malinkovich M. D.
  • Konakov A. O.
  • Vorobyova S. A.
  • Kasiuk J. V.
  • Gumiennik U. E.
  • Kula-Maximenko M.
  • Mitura-Nowak M.
  • Maximenko A. A.
  • Przewoźnik J.
  • Kapusta Cz.
  • Effect of magnetic Co–CoO particles on the carrier transport In monolayer graphene.
  • 2020.
  • Physics of the Solid State, 62: 368–377.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA

2016 – 2017   studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pt.:

                       "Biologia molekularna"

2010 – 2015   studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

  Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin

  Tytuł pracy: „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład   chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów.”

2010 – 2012  studia podyplomowe pt.: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych" 

2011              studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.: 

                      "Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne"

2009 – 2010  studia podyplomowe pt.: „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

2004 – 2008  studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii,

  Kierunek: ochrona środowiska

  Uzyskany tytuł: magister biologii środowiska

 

TEMATYKA BADAWCZA

wpływ składu spektralnego światła na hodowle glonów

fotosynteza i fotomorfogenezą u glonów

metaboliczna odpowiedź glonów na mykotoksyny, herbicydy, metale ciężkie oraz ścieki komunalne

morfologia komórek

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- hodowla glonów w bioreaktorach oraz prowadzenie hodowli matecznej

- analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)

- analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II 

- analiza spektrofluorymetryczna

- analizy spektrofotometryczne

- analiza spektrometrią FT-ramanowską

- ekstrakcja kwasów tłuszczowych

- obsługa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego

 

UDZIAŁ W GRANTACH

2016:             "Wpływ krzemu w pożywce na sprawność aparatu fotosyntetycznego, aktywność metaboliczną oraz wzrost zielenic

                      Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus".

                       Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców

2010 - 2013:  "Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne. .

  Projekt MNiSW nr N N313 705940 – wykonawca części fizjologicznej

 

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE 

International Society on Biological Calorimetry - od 2012

Członek Komietetu Organizacyjnego XX Konferencji Międzynarodowej Towarzystwa Kalorymetrii Biologicznej (XX ISBC 2018) – „Kalorymetria w biologii: historia, teraźniejszość i przyszłość” - konferencja naukowa i warsztaty naukowe 

Laureatka stypendium doktoranckiego: „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

PUBLIKACJE