Dr Monika Kula

Wpływ składu spektralnego światła na fotosyntezę i fotomorfogenezę glonów oraz skład chemiczny biomasy glonów

Publikacje

 • zobacz
  • Moravcová S.
  • Tůma J.
  • Dučaiová Z.K.
  • Waligórski P.
  • Kula M.
  • Saja D.
  • Słomka A.
  • Bąba W.
  • Libik-Konieczny M.
  • Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress.
  • 2018.
  • Plant Physiology and Biochemistry 122: 19-30.
  zobacz
  • Kula M.
  • Kalaji H.M.
  • Skoczowski A.
  • Culture density influence on the photosynthetic efficiency of microalgae growing under different spectral compositions of light.
  • 2017.
  • Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 167: 290-298.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA

2010 – 2015;  studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

  Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin

  Tytuł pracy: „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład   chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów.”

2010 – 2012;  studia podyplomowe pt.: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych" 

2011;              studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.: 

                       "Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne"

2009 – 2010;  studia podyplomowe pt.: „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

2004 – 2008;  studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii,

  Kierunek: ochrona środowiska

  Uzyskany tytuł: magister biologii środowiska

 

TEMATYKA BADAWCZA

wpływ składu spektralnego światła na hodowle glonów

fotosynteza i fotomorfogenezą u glonów

metaboliczna odpowiedź glonów na mykotoksyny, herbicydy, metale ciężkie oraz ścieki komunalne

morfologia komórek

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- hodowla glonów w bioreaktorach oraz prowadzenie hodowli matecznej

- analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)

- analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II 

- analiza spektrofluorymetryczna

- analizy spektrofotometryczne

- analiza spektrometrią FT-ramanowską

- ekstrakcja kwasów tłuszczowych

- obsługa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego

 

UDZIAŁ W GRANTACH

2016:             "Wpływ krzemu w pożywce na sprawność aparatu fotosyntetycznego, aktywność metaboliczną oraz wzrost zielenic

                      Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus".

                       Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców

2010 - 2013: "Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne. .

 Projekt MNiSW nr N N313 705940 – wykonawca części fizjologicznej

 

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE 

International Society on Biological Calorimetry - od 2012

Laureatka stypendium doktoranckiego: „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki