Dr Monika Kula

Wpływ składu spektralnego światła na fotosyntezę i fotomorfogenezę glonów oraz skład chemiczny biomasy glonów

Publikacje

  • Depciuch J.
  • Stanek-Widera A.
  • Skrzypiec D.
  • Lange D.
  • Biskup-Frużyńska M.
  • Kiper K.
  • Stanek-Tarkowska J.
  • Kula M.
  • Cebulski J.
  • Spectroscopic identification of benign (follicular adenoma) and cancerous lesions (follicular thyroid carcinoma) in thyroid tissues.
  • 2019.
  • Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 170 (5): 321-326.
  zobacz
 • zobacz
  • Moravcová S.
  • Tůma J.
  • Dučaiová Z.K.
  • Waligórski P.
  • Kula M.
  • Saja D.
  • Słomka A.
  • Bąba W.
  • Libik-Konieczny M.
  • Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress.
  • 2018.
  • Plant Physiology and Biochemistry 122: 19-30.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA

2016 – 2017   studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pt.:

                       "Biologia molekularna"

2010 – 2015   studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

  Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin

  Tytuł pracy: „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład   chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów.”

2010 – 2012  studia podyplomowe pt.: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych" 

2011              studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.: 

                      "Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne"

2009 – 2010  studia podyplomowe pt.: „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

2004 – 2008  studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii,

  Kierunek: ochrona środowiska

  Uzyskany tytuł: magister biologii środowiska

 

TEMATYKA BADAWCZA

wpływ składu spektralnego światła na hodowle glonów

fotosynteza i fotomorfogenezą u glonów

metaboliczna odpowiedź glonów na mykotoksyny, herbicydy, metale ciężkie oraz ścieki komunalne

morfologia komórek

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- hodowla glonów w bioreaktorach oraz prowadzenie hodowli matecznej

- analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)

- analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II 

- analiza spektrofluorymetryczna

- analizy spektrofotometryczne

- analiza spektrometrią FT-ramanowską

- ekstrakcja kwasów tłuszczowych

- obsługa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego

 

UDZIAŁ W GRANTACH

2016:             "Wpływ krzemu w pożywce na sprawność aparatu fotosyntetycznego, aktywność metaboliczną oraz wzrost zielenic

                      Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus".

                       Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców

2010 - 2013:  "Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne. .

  Projekt MNiSW nr N N313 705940 – wykonawca części fizjologicznej

 

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE 

International Society on Biological Calorimetry - od 2012

Członek Komietetu Organizacyjnego XX Konferencji Międzynarodowej Towarzystwa Kalorymetrii Biologicznej (XX ISBC 2018) – „Kalorymetria w biologii: historia, teraźniejszość i przyszłość” - konferencja naukowa i warsztaty naukowe 

Laureatka stypendium doktoranckiego: „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

PUBLIKACJE