OGŁOSZENIE – STYPENDIUM

24.02.2016

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach grantu NCN w Instytucie Fizjologii Roślin PAN Kraków

 

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium doktoranckiego w ramach projektu naukowego pt. ,, Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego". Opiekun projektu: dr hab. inż. Anna Janeczko, prof. nadzw. PAN;( www.belanna.strefa.pl)

Miejsce realizacji projektu: Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN Kraków

SZCZEGÓŁY KONKURSU:

Wymagania:

- stopień naukowy: magister lub student ostatniego roku  (nauki chemiczne, rolnicze, biologiczne)

- wskazana wiedza/specjalizacja z zakresu biochemii i/lub fizjologii roślin, genetyki

- wysoka średnia ocen ze studiów

- zainteresowanie prowadzeniem prac badawczych w naukach rolniczych

- podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne do pracy laboratoryjnej

- znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie literatury naukowej  w j. angielskim

Opis zadań:

- aktywny udział w pracach badawczych realizowanych w projekcie (w tym przy analizach biochemicznych i z zakresu genetyki molekularnej) dotyczących wyjaśnienia roli brasinosteroidów w indukowaniu odpowiedzi metabolicznej jęczmienia w warunkach stresów niskiej i wysokiej temperatury ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w membranach komórkowych

- uczestniczenie w pracach laboratoryjnych,

- zbieranie, opracowywanie i analizowanie uzyskanych wyników 

- współpraca przy przygotowywaniu teksów publikacji artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych,

- prezentowanie uzyskanych wyników badań na seminariach i konferencjach

- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej z tematyki będącej przedmiotem projektu, co związane jest z uzyskaniem tytułu doktora nauk rolniczych

Typ konkursu NCN: Opus-9

Termin składania ofert: 25 marca 2016

Forma składania ofert: e-mail (na adres kierownika projektu dr hab. inż. Anny Janeczko  anna.janeczko@poczta.fm ) i jednocześnie pocztą zwykłą na adres:

Anna Janeczko

Instytut Fizjologii Roślin PAN,

ul. Niezapominajek 21,

Kraków 30-239

 

Warunki stypendium:

Wynagrodzenie: 2000 zł netto/miesiąc (wypłata w formie stypendium)

Data rozpoczęcia pracy: kwiecień 2016

Okres: 36 miesięcy

 

Wymagane dokumenty:

Dla studenta ostatniego roku studiów:

- życiorys, w tym umiejętności naukowe i wyróżnienia

- przewidywana tematyka pracy magisterskiej

- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania problematyką projektu oraz wykonywaniem pracy doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych

Dla osoby z tytułem magistra

- życiorys, w tym umiejętności naukowe i wyróżnienia

- kopia dyplomu magisterskiego

- lista publikacji (jeśli posiada) + kopie dwóch najważniejszych publikacji

- krótki opis zagadnień pracy magisterskiej (max 1 strona) + opinia opiekuna pracy magisterskiej

- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania problematyką projektu oraz wykonywaniem pracy doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych

 

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się niezwłocznie po zamknięciu terminu składania aplikacji.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-02-24 14:36:36 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: OGŁOSZENIE – STYPENDIUM
print