Konkurs na stanowisko dyrektora

04.02.2016

Konkurs na stanowisko dyrektora

Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 maja 2016  r.

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z  2016 r. poz. 64)
w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. Ocena formalna zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. Ocena wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie może być osoba, która:

 1. posiada, co najmniej stopień naukowy doktora nauk rolniczych lub biologicznych
   i znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie agronomii lub fizjologii roślin;
 2. ma doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą
  do konkursu, w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną
  na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 1. przebieg pracy zawodowej;
 2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin
  im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie, Instytut będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1388);
 5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135).

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres:

 

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
(tel: 22 182 60 20 fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Instytutu: http://ifr-pan.krakow.pl/

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 5 lutego 2016 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 7 marca 2016 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

 

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-02-05 08:35:11 Edycja rekordu Edycja rekordu "Konkurs na stanowisko dyrektora" w następującym zakresie:
Dostępny od
Dostępny do
2016-02-04 13:44:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Konkurs na stanowisko dyrektora" w następującym zakresie:
Dostępny od
Dostępny do
2016-02-04 11:58:03 Edycja rekordu Edycja rekordu "Konkurs na stanowisko dyrektora" w następującym zakresie:
Dostępny do
2016-02-04 11:56:27 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Konkurs na stanowisko dyrektora
print