Z. PUBLICZNE 4/2014 - ZAWIADOMIENIE

25.11.2014

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej "Dostawy energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”- nr sprawy 4/2014

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Liczba ofert otrzymanych: 6
Liczba ofert odrzuconych: 0
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 106.590,00 zł.
Kryterium wyboru oferty: cena oferty - 100%
Wybrano ofertę nr 5, tj.:  

GREEN S.A.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

Cena wybranej oferty: 145.483,42 zł brutto.
Słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złotych 42/100.
 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2014-11-25 13:13:31 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: Z. PUBLICZNE 4/2014 - ZAWIADOMIENIE
print