ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2016 - ZAWIADOMIENIE

11.04.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zamówienia publicznego pn.: " Dostawa i wymiana uszkodzonych mikrokalorymetrów w aparacie TAM III”- nr sprawy 2/2016

 

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Liczba ofert otrzymanych: 1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Kryterium wyboru oferty:

cena oferty - 95%

dodatkowy okres gwarancji – 5%

Wybrano ofertę nr 1, która otrzymała 95 pkt. , tj.:  

Waters sp. z o.o.

ul. Powiązkowska 44c

01-797 Warszawa

 

Cena wybranej oferty: 294.462,00 zł brutto.

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-04-11 08:40:46 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2016 - ZAWIADOMIENIE
print