ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2016 - ZMIANA TREŚCI SIWZ

05.04.2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ poprzez zastąpienie w:

Części I - Informacje podstawowe, pkt. 1c.

Zmiana z:

"Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru usługi przez Zamawiającego"

Zmiana na:

"Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru usługi przez Zamawiającego"

 

Częśći IX - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zmiana z:

"Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

      cena brutto: 100%

  1. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

           Oferty oceniane będą wg wzoru:

                        P1 = (C of. min / C of.licz. )x 100%                      przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:   Cmin - najniższa cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

            Cof. licz.           - zaoferowana  cena brutto wykonania zamówienia w ofercie oceniane .

            P1 - ilość punktów w kryterium  przyznanych ofercie ocenianej."

Zmiana na:

     "1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

         Cena – znaczenie kryterium – 95%

         Dodatkowy okres gwarancji - znaczenie kryterium – 5%

  1. Punty zostaną obliczone wg wzoru:
    1. w kryterium  „Cena” 

ilość uzykanych punktów= (najniższa cena brutto spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty)*95

                        (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

                        Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać  w kryterium „Cena”  -  95.

                 b. w kryterium „dodatkowy okres gwarancji”

             Punkty w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

             Okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt.

             Okres gwarancji 24 miesiące – 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „dodatkowy okres gwarancji” -  5.

Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie wymaganym przez Zamawiającego..

  1. Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych  w   poszczególnych  kryteriach oceny ofert.                     

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną."

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian, ww. zmiany wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-04-05 13:37:23 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2016 - ZMIANA TREŚCI SIWZ" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2016-04-05 13:35:30 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2016 - ZMIANA TREŚCI SIWZ
print