Zakład Biotechnologii

kierownik: Dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ex. 109)
faks: (+48) 12 4251844
i.czyczylo@ifr-pan.edu.pl
Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) • fenotypowanie • kultury tkankowe roślin • androgeneza i krzyżowania oddalone zbóż

Pracownicy

Opis

TEMATYKA BADAWCZA:

 • Fenotypowanie i identyfikacja QTL związanych z procesami fizjologiczno-biochemicznymi, plonowaniem i tolerancją na stresy abiotyczne i biotyczne roślin uprawnych
 • Optymalizacja metod regeneracji wybranych gatunków roślin chronionych i uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem bobowatych i zbóż
 • Opracowywanie metody uzyskiwania linii podwojonych haploidów pszenicy i owsa, oznaczanie ploidalności oraz identyfikacja powstających mieszańców owsa z kukurydzą otrzymanych metodą krzyżowań oddalonych
 • Genetyczne, biochemiczne i fizjologiczne uwarunkowania reakcji żyta na stres suszy z uwzględnieniem wpływu struktury wosku epikutykularnego

METODYKA BADAWCZA:

 • Techniki kultur in vitro: indukcja i regeneracja kalusa, kultury zawiesin komórkowych, izolacja protoplastów, somatyczna i gametyczna embriogeneza, otrzymywanie podwojonych haploidów zbóż
 • Analizy histologiczne i cytologiczne
 • Analiza ploidalności tkanek roślinnych metodą cytometrii przepływowej (MACS Quant, prod. Miltenyi Biotec)
 • Kultury hydroponiczne wybranych gatunków roślin uprawnych
 • Fenotypowanie roślin i analizy QTL
 • Spektrofotometryczna/chromatograficzna analiza związków fenolowych, poliamin, węglowodanów, białek, barwników roślinnych, enzymów
 • Pomiary fluorescencji chlorofilu (Handy PEA, Hansatech)
 • Pomiary zawartości chlorofilu (SPAD, Konica Minolta)

OSIĄGNIĘCIA:

 • Uzyskanie Patentu Rzeczpospolitej Polskiej nr 169824 na wynalazek pod tytułem: Sposób hodowli grzybów zawierających chitynę
 • Wykazanie, że kalus pszenicy ozimej nie poddaje się wernalizacji, ale przenosi zdolność do rozwoju generatywnego na zregenerowane rośliny
 • Wykrycie, że represja genów odpowiedzialnych za indukcję stanu rozwoju generatywnego roślin pszenicy ozimej następuje podczas tworzenia gamet w procesie mejozy
 • Wykrycie obecności aromatycznych cytokinin z grupy BAP u pszenicy oraz potwierdzenie udziału cytokinin w rozwoju generatywnym pszenicy ozimej
 • Do mapy genetycznej pszenicy populacji mapującej CSDH bazującej na markerach SSR, RFLP i AFLP dodano 1445 markerów DArT, które wzbogaciły ją o 472 nowe unikalne loci. Zidentyfikowano geny kandydujące do zmapowanych loci cech ilościowych (QTL) komponentów plonu, parametrów kinetyki fluorescencji chlorofilu i barwników fotosyntetycznych
 • Wdrożenie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowań oddalonych do programów hodowlanych 

WYRÓŻNIENIA:

 • 2014 – wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w praktyce rolniczej oraz realizację, wdrażanie i upowszechnianie wyników pracy naukowej pt.: „Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania oddalonego” przyznane dla zespołu autorskiego: IFR PAN: dr hab. inż. Edyta Skrzypek, prof. dr hab. Izabela Marcińska, dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr inż. Kinga Dziurka, dr Agata Nowakowska oraz HR Strzelce Sp. z o.o., Gr. IHAR: dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska

Publikacje

  • Milczarski P.
  • Góralska M.
  • Pałatyńska K.
  • Wysoczański B.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Maghuly F.
  • Myśkow B.
  • In search of the relationship between the rye polyamine oxidase (PAO) gene and resistance to powdery mildew (PM).
  • 2023.
  • Journal of Applied Genetics.
  zobacz
  • Wiszniewska A.
  • Dziurka K.
  • Dziurka M.
  • Rodrigues A. F.
  • Latawiec A. E.
  • Biochars as culture medium additives influence organogenic potential of plant explants through changes in endogenous phytohormone and carbohydrate contents in Daphne species.
  • 2023.
  • Plant Cell Tissue and Organ Culture.
  zobacz
  • Labudda M.
  • Dziurka K.
  • Fidler J.
  • Gietler M.
  • Rybarczyk-Plonska A.
  • Nykiel M.
  • Prabucka B.
  • Morkunas I.
  • Muszynska E.
  • The alleviation of metal stress nuisance for plants: A review of promising solutions in the face of environmental challenges.
  • 2022.
  • Plants-Basel, 11: 2544.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty