Dr Diana Saja-Garbarz

Doktorzy
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 221)
d.saja@ifr-pan.edu.pl
Regulacja gospodarki wodnej u rzepaku - krzem • akwaporyny • stresy abiotyczne i biotyczne • efektywność wykorzystania wody

Publikacje

 • zobacz
  • Ryś M.
  • Saja-Garbarz D.
  • Fodor J.
  • Oliwa J.
  • Gullner G.
  • Juhász C.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Heat pre-treatment modified host and non-host interactions of powdery mildew with barley brassinosteroid mutants and wild types.
  • 2024.
  • Life, 14: 160.
  zobacz
  • Słomczyńska K.
  • Mirek P.
  • Panowski A.
  • Saja-Garbarz D.
  • Janeczko A.
  • Skoczowski A.
  • Assessing the feasibility of recovering heat from Mung Bean sprout production for food consumption.
  • 2024.
  • Thermochimica Acta, 731: 179654.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE

10.2009 - 10.2013

Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych

Tytuł pracy: "Fizjologiczne podstawy odporności Centaurea cyanus L. na tribenuron metylowy oraz przydatność fizycznych i biochemicznych metod do oceny tej odporności".

10.2004 - 06.2009

Studia magisterskie w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uzyskany tytuł: magister

Specjalność: biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym

Tytuł pracy: "Wpływ pochodnych arylofenoksykwasów na produkcję ciepła przez siewki życicy sztywnej oraz liście chabra bławatka".

09.2000 - 06.2004

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

 

ZATRUDNIENIE

11.2013 - obecnie; adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

12.2010 - 05.2012; nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 1 w Krakowie

11.2010 - 01.2012; współorganizator szkoleń i konferencji w projekcie "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych"

 

TEMATYKA BADAWCZA

odpowiedź roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe

rola krzemu w regulacji gospodarki wodnej u rzepaku

efektywność wykorzystania wody u wybranych gatunków roślin

fizjologiczne podstawy odporności chwastów na herbicydy

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- kalorymetria izotermiczna

- fluorymetria

- spektrofluorymetria

- spektrometria FT-ramanowska

- elektroforeza SDS-PAGE

- western-blotting

 

UDZIAŁ W GRANTACH

2018: "Biochemiczne i fizykochemiczne podłoże działania jonów krzemu na regulację stanu uwodnienia Brassca napus var napus L. w okresie przejściowego niedostatku wody w glebie" 

Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców 

2014:  "Wpływ dolistnego stosowania bioaktywnych związków krzemu na wybrane parametry fizjologiczne Lactuca sativa L. i Raphanus sativus L."

Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców 

PUBLIKACJE

SZKOLENIA, WARSZTATY I STAŻE NAUKOWE

Szkolenie "Real Time PCR", MBS - Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp.z o.o. w Warszawie, 2015

Warsztaty naukowe: „Molekularna identyfikacja mutacji w genie als”, SGGW w Warszawie, 2013

Szkolenie: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych"; w zakresie: przedsiębiorczości akademickiej, warsztatów z pisania biznes planów, ochrony własności intelektualnej; Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2010-2012

Staże naukowe pod kierunkiem pracowników IFR PAN w Krakowie w zakresie wykorzystania kalorymetrii izotermicznej w fizjologii roślin oraz obrazowania fluorescencji chlorofilu przy użyciu fluorymetru FluorCAM

 

 CZŁONKOSTWO 

- Polskie Towarzystwo Botaniczne

- International Society on Biological Calorimetry (członek Komitetu Organizacyjnego XX Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Kalorymetrii Biologicznej (XX ISBC 2018) – „Kalorymetria w biologii: historia, teraźniejszość i przyszłość”)

 

PRAKTYKA DYDAKTYCZNA

Prowadzenie ćwiczeń z "Fizjologii roślin", "Analizy chemicznych zagrożeń środowiska" oraz "Analizy instrumentalnej"

Prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego z biologii - certyfikat egzaminatora maturalnego z biologii (OKE)

Nauczyciel biologii i przyrody