Dr inż. Agnieszka Ostrowska

Doktorzy
Zakład Ekofizjologii
+48 (12) 4251833 (wew./ext. 148)
a.ostrowska@ifr-pan.edu.pl
Starzenie roślin, stresy wodne (susza, zalewanie), związki fenolowe, wymiana gazowa, aparat fotosyntetyczny, zboża, zearalenon

Publikacje

  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Urban K.
  • Toward resilient agriculture and environmental protection: The role of cell wall-bound phenolics.
  • 2023.
  • Journal of Plant Physiology, 287: 54020.
  zobacz
  • Ostrowska A.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • Different patterns of the photosynthetic apparatus recovery during early rehydration following drought stress in two types of intergeneric hybrid of triticale.
  • 2023.
  • Environmental and Experimental Botany, 214: 105475.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0.
  • 2023.
  • International Journal of Molecular Sciences, 24: 1773.
  zobacz
 • zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty


Wykształcenie


2018 - 2019

Studia podyplomowe Biologia Molekularna -Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

2011 - 2012
Studia podyplomowe dla pracowników nauki "Profesjonalny kierownik projektów badawczo rozwojowych", Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2005 – 2010
Studia doktoranckie stacjonarne w Katedrze Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uzyskany tytuł: doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii – fizjologii roślin (rozprawa doktorska nagrodzona wyróżnieniem)
Tytuł pracy: „Wpływ zearalenonu na produktywność pszenicy jarej i soi”

2000 – 2005 
Studia magisterskie dzienne, kierunek: Rolnictwo, specjalność: Agrobiologia, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie
Uzyskany tytuł: magister inżynier
Tytuł pracy: „Wybrane procesy fizjologiczne i biochemiczne części nadziemnych formy dzikiej oraz odmian i rodów rumianku pospolitego Chamomilla Recutita (L.) (Rausch.) w reakcji na deficyt wody w glebie”


Zatrudnienie


Od 2013
Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stanowisko: adiunkt

2010 - 2013
Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stanowisko: asystent


 Praktyczne umiejętności

- analizy molekularne (izolacja RNA i analiza ekspresji genów techniką Real-Time PCR, metoda Western blot)

- pomiar parametrów wymiany gazowej (analizator gazów CIRAS, porometr)

- pomiar potencjału osmotycznego i wody (Wescor)

- analizy spektrofotometryczne (zawartość barwników, cukrów, białek, aktywność enzymów antyoksydacyjnych)

- analizy kalorymetryczne (pomiar wydzielania ciepła z tkanek)

- analizy fluorymetryczne:

       - pomiar fotochemicznej wydajności PSII i analiza tłumień (fluorymetr FMS2) 

       - pomiar przepływu strumieni energii przez PSII (fluorymetr do badań szybkiej kinetyki reakcji PEA)

- pomiar przewodnictwa hydraulicznego u roślin (HPFM) 

- metody i techniki wykorzystywane w prowadzeniu roślinnych kultur in vitro

- metody chromatograficzne (HPLC) 


Publikacje (lata 2006 - 2010) - nieuwzględnione w zestawieniu powyżej


Adamska A/(Ostrowska A.), Bączek-Kwinta R, Seidler-Łożykowska K. 2006. The response of tetraploid cultivated genotypes and the wild type of German chamomile (Chamomilla recutita (L.) to soil drought. Annals of Agricultural University of Poznan, CC-CLXXX, Roln. 66, 3-9.

Bączek-Kwinta R, Adamska A/(Ostrowska A.), Seidler-Łożykowska K. 2006. Growth patterns of aerial parts of some German chamomile genotypes as influenced by soil drought. Folia Horticulturae 1, 54-60.

Adamska A/(Ostrowska A.). 2007. Biostimulation effects of pre-sowing irradiation of seeds of cultivated plants. Zeszyty Naukowe AR Krakow  444/93, 11-16.

Adamska A/(Ostrowska A.). 2009. Zearalenone - friend or foe? Multidirectional research in agriculture and forestry, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow– Monography 2, 489 – 494.

Rapacz M, Kościelniak J, Jurczyk B, Adamska A/(Ostrowska A.), Wójcik M. 2010. Different patterns of physiological and molecular response to drought in seedlings of malt- and feed-type Barleys (Hordeum vulgare). Journal of Agronomy and Crop Science 196, 9-19.

Bączek-Kwinta R, Adamska A/(Ostrowska A.), Seidler-Łożykowska K, Tokarz K. 2010. Does the rate of German chamomile growth and development influence the response of plants to soil drought? Biologia 65/5: 837-842. 

 


Udział w grantach (2010 - 2012) - nieuwzględnionych w zastawieniu powyżej


Granty - Umowa o dzieło - współrealizacja:

2010: „Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko” 621/N- COST/09/2010/0
2010: „Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę” HOR hn–4040
2011: „Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa" HOR hn 801-2/11 zadanie nr 51 (wykonawca)
2010-2011: „Genetyczne i fizjologiczne wskaźniki (markery) tolerancji roślin pszenicy jarej na stres suszy" Nr 192/N-COST/2008/0
2010-2013: „Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowych bioregulatorów” Nr NN310 452238
2010-2012: „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę” w ramach konsorcjum POLAPGEN-BD WND- POIG.01.03.01-00-101/08