Prof. dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

Profesorowie
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 109)
i.czyczylo@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • fenotypowanie • Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) • wosk epikutikularny • kultury in vitro roślin • podwojone haploidy pszenicy i owsa

Publikacje

 • zobacz
  • Laskoś K.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Wosk epikutykularny liści jako cecha warunkująca odporność na suszę u zbóż.
  • 2023.
  • Postępy Biochemii, 69: 104-112.
  zobacz
  • Milczarski P.
  • Góralska M.
  • Pałatyńska K.
  • Wysoczański B.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Maghuly F.
  • Myśkow B
  • In search of the relationship between the rye polyamine oxidase (PAO) gene and resistance to powdery mildew (PM).
  • 2023.
  • Journal of Applied Genetics, 64: 65–70.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Wydział: Rolny. Specjalizacja: biologia stosowana – fizjologia roślin, Kraków

1992-1997 wybrane kursy z biologii, Uniwersytet Jagielloński Kraków

1995-1997 Studium Pedagogiczne, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Specjalizacja: biologia i chemia

1995 magister inżynier nauk rolniczych, specjalność fizjologia roślin. Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1997- 2001 Studia Doktoranckie, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków

2002 doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2014 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2024 profesor nauk rolniczych

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1997 – 2002 biolog w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

2003 - 2016 adiunkt w IFR PAN

2016 - 2019 profesor nadzwyczajny IFR PAN

od 2019 profesor instytutu IFR PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Zakładu Biotechnologii IFR PAN w Krakowie  (od 2021)

Koordynator współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon (od 2020)

Zastępca Kierownika Zakładu Biotechnologii IFR PAN w Krakowie (od 2011 do 2020)

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2015)

TEMATYKA BADAWCZA

Produktywność roślin strączkowych - Doktorat (2002) pt. ,,Mechanizmy plonowania roślin bobiku (Vicia faba L. minor).

Kultury tkankowe roślin strączkowych oraz próba opracowania protokołu podwojonych haploidów linii produkcyjnych dla łubinu.

Od 2006 roku stała współpraca z prof. Steve Quarrie (Visiting Professor, Newcastle University Business School, United Kingdom) w ramach badań zastosowania metody QTL w badaniach lokalizacji loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi.

Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

Metody skriningowe: fenotypowanie zbóż na potrzeby QTL i map genetycznych, uwzględniając w tym analizę poziomu odporności genotypów lub odmian roślin uprawnych na suszę na podstawie pomiarów parametrów fizjologiczno-biochemicznych, takich jak min.: pomiar fluorescencji chlorofilu, oznaczenie zawartości: chlorofilu a, b, karotenoidów proliny, związków fenolowych, czy węglowodanów.

Kultury tkankowe roślin uprawnych, głównie bobiku, łubinu, pszenicy i owsa.

Analizy QTL - program WinQTLCartographer v. 2.5

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

Promotor 2 prac magisterskich, recenzent 1 pracy magisterskiej w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Promotor lub promotor pomocniczy prac doktorskich  w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie:

 • Reakcje roślin grochu siewnego, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej (dr inż. Katarzyna Juzoń, 2015) – promotor pomocniczy
 • Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowe (dr inż. Katarzyna Cyganek, 2018 ) - promotor
 • Analiza biochemiczno-fizjologiczna linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem nalotu woskowego w warunkach suszy glebowej (mgr inż. Kamila Kapłoniak praca w realizacji) - promotor

Opiekun praktykantów i stażystów

Opieka naukowa nad praktykantami oraz stażystami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Urzędu Pracy

Zajęcia z uczniami i studentami

1997 – 2001 - jako studentka studium doktoranckiego prowadziłam lub współuczestniczyłam w prowadzeniu ćwiczeń z fizjologii roślin dla studentów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy).

2004-2005 opiekun naukowy Koła Naukowego Rolników, Sekcji Fizjologii i Biochemii Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy).

2012 - promocja działalności naukowej Instytutu dla szkoły podstawowej nr 72 w Krakowie.

2016 - 2017 - udział w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym pt. „Wpływu stresu na wzrost roślin z rodziny bobowatych” w I Gimnazjum Sióstr Pijarek w Krakowie

projekt gimnazjalny - wystąpienie uczniów

projekt gimnazjalny - opis

2016 - wykład w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, blok: Naukowe Podstawy Ochrony Przyrody, tytuł wykładu: "Populacje DH jako obiekty mapowania i analizy cech ilościowych".

2017 - prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach studiów podyplomowych „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin” dla absolwentów rolniczych i przyrodniczych studiów wyższych, zorganizowane przez UR w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

2017 - przygotowanie i prowadzenie warsztatów przyrodniczych pt. „Czy wiesz co jesz?” dla 2 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek im. J. Kalasancjusza w Krakowie

2018, 2019, 2020 - wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych z Biologii, z przedmiotu Biotechnologia: „Biotechnologia wczoraj dziś i jutro. Praktyczne wykorzystanie biotechnologii tradycyjnej. Podział współczesnej biotechnologii”, „Zastosowanie kultur in vitro w biotechnologii. Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin, medycynie, inżynierii genetycznej”, „Biotechnologia współczesna. Najnowsze osiągnięcia biotechnologii. Wykorzystanie nowoczesnej biotechnologii w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle”. Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o., Rzeszów.

2018, 2019 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ćwiczenia (4 godz.) w ramach kursu „Biotechnologia roślin”: „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin. Zastosowanie markerów fizjologicznych i biochemicznych w analizie QTL”

2019 - warsztaty dla uczniów 4 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie dotyczące kultur in vitro roślin, nauki pracy pod komorą laminarną oraz zakładania kultury komórkowej begonii królewskiej.

2019 - warsztaty dla uczniów 1 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie  obejmujące zapoznanie z pracą w laboratorium. przygotowywanie preparatów mikroskopowych, rozpoznawanie nasion oraz ich analiza przy pomocy lupy, poznawanie właściwości ciekłego azotu oraz wykonanie rozsad pomidorów i bazylii.

2019 - warsztaty dla uczniów 1 klasy Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie pt. „Nauka w szkle: teoria i praktyka współczesnej fizjologii roślin.”

2020 - udział w I Podkarpackim Maratonie Biologicznym; wykład pt.: "Nauka w szkle - kultury in vitro roślin" (I Podkarpacki Maraton Biologiczny w Jagielle; I Podkarpacki Maraton Biologiczny)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2008)

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

od 2006 – obecnie współpraca z prof. Steve Quarrie, Visiting Professor, Institute for Research on Environment and Sustainability, Newcastle University, Wielka Brytania (2003-2021), oraz Guest Professor at Biology faculty, University of Belgrade, Serbia od 2009.

od 2015- obecnie współpraca z prof. Sofija Pekic Quarrie, dr Dragana Rančić Serbia: Faculty of Agriculture University of Belgrade, Department of Agrobotany

2009 – 2011, 2019, 2020 współpraca dr hab. Joanna Jankowicz-Cieślak z Plant Breeding Unit FAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory,  Austria,

2019 - obecnie współpracy naukowa z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczym w Wiedniu (MaghulyTeams).

 2011 - obecnie współpraca naukowa z zespołem Katery Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  - współpraca z dr hab. Beatą Myśków, prof. ZUT, dr hab. stefan Stojałowski oraz dr inż. Magdaleną Góralską

2011 - obecnie Politechnika Rzeszowska, Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Chemiczny - współpraca z dr hab. Mirosławem Tyrką;

2011 - obecnie Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii i Biotechnologii (współraca z dr Małgorzatą Karbarz)

2017 - obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych (współpraca z dr hab. Janem Bocianowskim)

MONOGRAFIE

Czyczyło-Mysza I. Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących aktywność fotochemiczną i fotosyntetyczną oraz plon roślin pszenicy zwyczajnej w warunkach suszy przy wykorzystaniu populacji mapującej linii CSDH. Monografie 16. Wyd. IFR PAN, Kraków 2013, ISBN 978-83-86878-31-4, s. 151.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Skrzypek E., Czyczyło-Mysza I., Wędzony M. 2011. Micropropagation. In: Pratap A., Kumar J. (Eds), Biology and Breeding of Food Legumes, CABI Wallingford, United Kingdom, 147-158.

Czyczyło-Mysza I. Auksyny. 2011. W: Fizjologia Roślin Sadowniczych. Jankiewicz L.S., Lipecki J. (Ed), PWN Warszawa 2011, str: 8 – 13.

Warchoł M., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Marcińska I., Skrzypek E. (2021) Oat (Avena sativa L.) anther culture. In: Doubled Haploid Technology: General Topics, Alliaceae, Cereals (ed J.M. Segui-Simarro), pp. 313-322.

Skrzypek E., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Dziurka K., Marcińska I. (2021)  Oat doubled haploid production through wide hybridization with maize. In: Doubled Haploid Technology: General Topics, Alliaceae, Cereals (ed J.M. Segui-Simarro), pp. 323-332.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1999 stypendium od FEBS pokrywające koszty uczestnictwa w 26th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies

2002 wyróżnienie przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej oraz Dyrektora IFR PAN pracy doktorskiej pt. "Mechanizmy plonowania bobiku (Vicia faba ssp.)

2009 nagroda zespołowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych: Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta;minor)"

2014 wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w praktyce rolniczej oraz realizację, wdrażanie i upowszechnianie wyników pracy naukowej pt.: „Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania oddalonego” przyznane dla zespołu autorskiego z Instytutu Fizjologii Roślin PAN w składzie: dr hab. inż. Edyta Skrzypek, prof. dr hab. Izabela Marcińska, dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr inż. Kinga Dziurka, dr Agata Nowakowska oraz HRS Sp. z o.o., Gr. IHAR: dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska

2021 wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w praktyce rolniczej oraz realizację, wdrażanie i upowszechnianie wyników pracy naukowej pt.: „Opracowanie linii zestawów (produktów) dietetycznych oraz produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych.” przyznane zespołowi autorskiemu z Instytutu Fizjologii Roślin PAN w składzie: dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska, prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak, dr hab. Piotr Waligórski, dr hab. inż. Anna Janeczko, mgr inż. Kamila Laskoś, dr inż. Szymon Polaszczyk, dr Iwona Sadura.

PUBLIKACJE

ORCID logo