Prof. dr hab. Franciszek Dubert

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 51)
f.dubert@ifr-pan.edu.pl
Mechanizmy plonowania roślin bobowatych w warunkach stresów środowiskowych • Miscanthus giganteus – biologia i perspektywy wykorzystania

Publikacje

  • Płażek A.
  • Dubert F.
  • In vitro culture as a tool for studying plant developmental processes at the physiological level in Poland.
  • 2022.
  • Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91:9113.
  zobacz
  • Szczerba A.
  • Płażek A.
  • Pastuszak J.
  • Kopeć P.
  • Hornyák M.
  • Dubert F.
  • Effect of low temperature on germination, growth, and seed yield of four soybean (Glycine max L.) cultivars.
  • 2021.
  • Agronomy, 11: 800.
  zobacz
  • Pastuszak J.
  • Kopeć P.
  • Płażek A.
  • Gondek K.
  • Szczerba A.
  • Hornyák M.
  • Dubert F.
  • Antioxidant activity as a response to cadmium pollution in three durum wheat genotypes differing in salt-tolerance.
  • 2020.
  • Open Chemistry, 18.
  zobacz
  • Pastuszak J.
  • Kopeć P.
  • Płażek A.
  • Gondek K.
  • Szczerba A.
  • Hornyák M.
  • Dubert F.
  • Cadmium accumulation in the grain of durum wheat is associated with salinity resistance degree.
  • 2020.
  • Plant, Soil and Environment, 66: 257-263.
  zobacz
  • Płażek A.
  • Słomka A.
  • Kopeć P.
  • Dziurka M.
  • Hornyák M.
  • Sychta K.
  • Pastuszak J.
  • Dubert F.
  • Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench).
  • 2019.
  • International Journal of Molecular Sciences, 20: 1705.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

ORCID logo

STUDIA I PRZEBIEG PRACY
1996 - profesor; Polska Akademia Nauk 
1991 - doktor habilitowany
1978 - doktor
1971 - magister biologii (fizjologia roślin); Uniwersytet Jagielloński
1969 - magister chemii (chemia organiczna); Uniwersytet Jagielloński
 


TEMATYKA BADAWCZA

 • Badania frakcji enzymów nukleolitycznych podczas wernalizacji pszenicy
 • Badanie zdolności roślin do dolistnego pobierania siarki z SO2 w warunkach deficytu tego pierwiastka
 • Badanie przenoszenia czynnika kwitnienia z generatywnych do wegetatywnych roślin ozimego rzepaku na drodze szczepień
 • Komputerowe modelowanie tworzenia plonu kukurydzy
 • Badanie czynników plonowania bobiku
 • Wykazanie etapowości procesu wernalizacji na przykładzie pszenicy i rzepaku
 • Wykazanie znaczenia czynnika troficznego dla skrócenia czasu wernalizacji
 • Opracowanie nowej metody chromatografii podwójnego powinowactwa do badania zmian frakcji enzymów nukleolitycznych podczas wernalizacji i hartowania pszenicy
 • Współudział w badaniach nad czynnikiem kwitnienia ekstrahowanym z generatywnych organów roślin oraz nad przenoszeniem zdolności do kwitnienia ozimej pszenicy za pośrednictwem kalusa. Określenie wpływ warunków wegetacji roślin- dawców oraz stresu podczas izolacji protoplastów rzepaku i kukurydzy na ich przeżywalność oraz elastyczność plazmalemy
 • Współudział w opracowaniu nowego wskaźnika stopnia ozimości odmian pszenicy
 • Określenie wielkość stresu towarzyszącego kolejnym etapom procedury izolacji protoplastów
 • Współudział w wykryciu nowego mechanizmu kontroli plonowania u bobiku polegającego na kooperacji organów równowiekowych
 • Współudział w określeniu czynników regulujących natężenie cechy samoniezgodności u kapusty, oraz w opracowaniu metody jej przełamywania w warunkach polowych
    

UDZIAŁ W GRANTACH
Kierował dwoma zespołowymi grantami KBN i trzema grantami Agencji Nieruchomości Rolnych, opiekun pięciu grantów promotorskich, współwykonawca w pięciu projektach KBN.
 


CZŁONKOSTWO I FUNKCJE

 • Założyciel w ZFR PAN Laboratorium Kultur Tkankowych
 • Członek Rad Naukowych Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz Ogrodu Botanicznego i Centrum Zachowania Bioróżnorodności PAN
 • Członek Rady Programowej Acta Biologica Cracoviensia
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych przy PAU
 • Przewodniczący Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin przy PTB
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Fizjologii, Hodowli i Nasiennictwa przy Wydziale V PAN
 • Członek Komitetu Botaniki przy wydziale II PAN
 • Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Biologii Roślin (2002 - 2004)
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (FESPB)
 • Organizator Ogólnopolskich Konferencji pt. Kultury in vitro w fizjologii roślin (od 1994)
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego XIV Kongresu FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology) jako największego spotkania europejskich biologów roślin, w powojennej historii Polski (sierpień 2004)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Tytuły wykładów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich:
- Protoplasty jako nowe narzędzie w fizjologii roślin
- Zastosowanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczych
- Czy fizjologia i biochemia roślin mogą wspomóc hodowlę w udoskonalaniu roślin uprawnych?
- Znaczenie mutantów w fizjologii roślin
- Fizjologia nie tylko w laboratorium - metody i urządzenia do polowej oceny roślin w stacjach hodowli
- Nauka rolnictwu przyszłości
- Biologiczne i elektroniczne systemy przetwarzania informacji – zbieżności zamierzone czy przypadkowe
- Znaczenie temperatury w kulturach in vitro
- Fizjologiczno-genetyczne podstawy odporności roślin na niskie temperatury i możliwości jej zwiększenia metodami inżynierii genetycznej
- Czas jako czynnik wzrostu i rozwoju roślin nie tylko w kulturach in vitro
- Kultury in vitro jako model w badaniach procesów fizjologicznych u roślin

Wykłady z przedmiotów: Biochemia, Podstawy biologii plonowania, Biologia molekularna i jej zastosowania na studiach dziennych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego AR w Krakowie
 


PUBLIKACJE
Dorobek naukowy obejmuje 90 publikacji (w tym 55 ogłoszonych w języku angielskim, 15 w czasopismach zagranicznych, a 31 w czasopismach karentowanych), jeden skrypt, 5 książkowych wydawnictw pokonferencyjnych, 42 doniesienia z konferencji zagranicznych i 76 z krajowych, dwa tomy podręcznika do nauki biologii w liceach profilowanych i ogólnokształcących.

Recenzje: 49 recenzji doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, jedna recenzja w procedurze nadawania stopnia doktora honoris causa, jedna superrecenzja na zlecenie Centralnej Komisji.
 


INNE
- Zorganizowanie Laboratorium Kultur Tkankowych obecnie działające jako Zakład Biotechnologii.
- Współorganizacja Międzynarodowego Studium Doktoranckiego PAN
- Zapoczątkowanie serii wydawniczej „Monografie”.
- Spełnienie warunków dla uzyskania pozycji Instytutu Polskiej Akademii Nauk