Dr hab. Ewa Surówka

Doktorzy Habilitowani
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 152)
e.surowka@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny i biotyczny • wolne rodniki • antyoksydanty • metabolizm pierwotny i wtórny • mechanizmy odpornościowe i sygnalne • halofity • glikofity

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

Identyfikatory:

 https://orcid.org/0000-0002-4328-5101

Scopus profil:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9840207100

 

POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE

1996 - licencjat - Uniwersytet Jagielloński

1998 - magister - Uniwersytet Jagielloński 

2002 - doktor - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy), Kraków

2023 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne; Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków

 

PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ

2002 r. – 2013 r. - doktor; Zakład Biologii Stresu, IFR PAN

2013 r. - 2023 r. -  doktor; Zakład Biologii Komórki, IFR PAN

od 01. 2024   r.  - doktor habilitowany; Zakład Ekofizjologii, IFR PAN

 

KIEROWANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI ORAZ UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

2000-2001, kierownik; projekt badawczy KBN dla początkujących pracowników naukowych, nr 5P06A 033 18  „Wpływ światła na indukcję metabolizmu typu CAM u Mesembryanthemum crystallinum w hodowlach in vitro”.  
2001-2002, główny wykonawca; grant promotorski  KBN nr 6 P04A 020 22,  „Analiza czynników prowadzących do indukcji CAM u Mesembryanthemum crystallinum  w hodowlach in vitro”.
2001-2003, wykonawca; projekt badawczy KBN nr 6P04 F0 34 20, ”Oddziaływanie ozonu i NaCl na system antyutleniaczy u roślin typu CAM”.
2001-2003, wykonawca; projekt badawczy KBN nr 6P04C 003 20, „Udział procesów oddechowych w reakcji roślin na stres oksydacyjny”.
2003-2006, wykonawca; projekt Crop-stress (QLAM-2001-00424) w ramach V ramowego programu UE.
2006-2007, wykonawca; projekt DAAD/208/2006 „Tolerancja na stres roślin Arabidopsis thaliana pozbawionych witaminy E”.
2006-2009, zaangażowana w wykonanie projektu; projekt MNiSW nr 265/P01/2006/31 „Wrażliwość roślin wykazujących metabolizm typu przejściowego C3-CAM na czynniki stresu biotycznego – na przykładzie Mesembryanthemum crystallinum”.
2007-2010, zaangażowana w wykonanie projektu; projekt MNiSW nr R1204502 „Opracowanie metody ozonowania warzyw z rodziny Brassicaceae w celu podwyższenia ich odporności globalnej i zawartości naturalnych antyoksydantów oraz stabilizacji jakości planu w trakcie przechowywania”.    

2010-2013, wykonawca; grant własny MNiSW nr N N310 302339 ”Integracja metabolizmu węgla, azotu i siarki u ogórka w przebiegu zakażenia Pseudomonas syringae pv. lachrymans w warunkach elicytacji naturalnych reakcji obronnych przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym".            
2010-2014wykonawca; projekt niewspółfinansowany nr 813/N-COST/2010/0 „Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach  zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia”. Projekt  realizowany w ramach Akcji COST FA0901.                             
2010-2013, kierownik; grant własny MNiSW nr N310 298639 „Rola witaminy E i barwników cyklu ksantofilowego w reakcji roślin na stres solny”.
2010-2014, kierownik; projekt niewspółfinansowany nr 830/1/N-COST/2010/11 „Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny”. Projekt realizowany w ramach Akcji COST FA0901.
2014-2020, wykonawca; 201 projekt HOR hn-801-Pb-8/16 badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, Temat nr 26 wg Załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1170) "Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare l. L.) na suszę i mróz".

2016-2021, wykonawca; projekt NCN nr 2015/18/M/NZ23/00348 (konkurs Harmonia 7) „Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”.

2023-2026, wnioskodawca pomocniczy/współautor projektu; międzynarodowy projekt EU; Akcja COST CA22144 „Sustainable use of salt-affected lands”              

 

ZAGRANICZNE STAŻE NAUKOWE KRÓTKOTERMINOWE

Niemcy, Instytut Biologii Komórki Roślinnej, Uniwersytet w Kiel, w ramach Programu wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów  badawczych pomiędzy DAAD i KBN z dn. 23 listopada 1999); czas pobytu: 2007 wrzesień

Niemcy, Instytut Botaniczny Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, w ramach Programu Sonderforschungsbereich 199; czas pobytu: 1999 kwiecień, 1999 listopad/grudzień, 2000 maj/czerwiec, 2000 listopad                                                                

Szwecja, Instytut Botaniki, Uniwersytet w Sztokholmie, w ramach współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk, a Szwedzką Królewską Rolniczo-Leśną Akademią Nauk (CSIC Bilateral Cooperation PAN-RSAS), STINT fellowship, czas pobytu: 2001 wrzesień, 2002 maj/czerwiec                  

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2002 r. - Nagroda Dyrektora IFR PAN za pracę doktorską

2013 r. - Nagroda Dyrektora IFR PAN za najwyższą w 2012 roku liczbę publikacji zamieszczonych w indeksowanych w bazie JCR czasopismach  o zasięgu międzynarodowym                                         

2014 r. - Wyróżnienie Dyrektora IFR PAN za zaangażowanie w przygotowanie strony internetowej IFR PAN

2015 r. - Nagroda Dyrektora IFR PAN za najwyższą w 2014 roku liczbę publikacji zamieszczonych w indeksowanych w bazie JCR czasopismach o zasięgu międzynarodowym

                                               

PEŁNIONE FUNKCJE

2010 - 2013 Członek Management Committee (MC) Akcji Cost FA0901 “Putting halophytes to work: from genes to ecosystems”

2010 - 2013 Członek "Evaluation Committee" kwalifikującej naukowców na krótkoterminowe staże naukowe (Short-Term Scientific Mission) w ramach funduszy  Akcji Cost FA0901                               

2019 -  Interesariusz w „Obradach Okrągłego Stołu na kierunku Biologia”, w ramach Projektu Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”; projekt nr  POWR.03.05.00-00-z221/17

od 2023 - Członek Management Committee (MC) Akcji COST CA22144; „Sustainable use of salt-affected lands” (Acronym: SUSTAIN)

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I DYDAKTYCZNA

2009 r. - Nowoczesne Metody w Analizie Instrumentalnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; współudział w prowadzeniu ćwiczeń (4h)

2009 – 2013 - Opieka nad wykonaniem eksperymentów do prac magisterskich (3 magistrantów) oraz doktorskich (2 doktorantów), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

2010 – 2011 - Promotorstwo 2 prac magisterskich, prace obronione na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; 

T1: „Zróżnicowanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych w tkankach miękiszu i wiązek przewodzących liści Mesembryanthemum crystallinum w warunkach stresu biotycznego”. 

T2: „Udział tkanki miękiszu i wiązek przewodzących liści w wykształceniu odpowiedzi systemicznej u Mesembryanthemum crystallinum w warunkach stresu biotycznego”.                                               

2013 r. - XIII Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem „Oblicza wody” - współorganizator

2016 r. - Wykłady dla uczestników Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych (SDNP) PAN w Krakowie, w ramach tematu „Naukowe podstawy ochrony przyrody”,  odpowiedzialna za wykłady: T1: - „Technologia fitoremediacji w ochronie środowiska naturalnego” (1h); T2: - „Przyjazne dla środowiska metody pozyskiwania metabolitów wtórnych, substancji biologicznie aktywnych i biopaliw” (2h)                                                  

2019 r.  - Wykłady i ćwiczenia w języku angielskim w ramach kursu pt. „Nowoczesne techniki analityczne w badaniach nad haploidyzacją roślin” dla uczestników Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie; odpowiedzialna za wykład/ćwiczenia: „Określenie odpowiedzi roślin na stres na poziomie fizjologicznym - badania biochemiczne w celu wykrycia reakcji stresowych roślin; analizy aktywności reaktywnych form tlenu i enzymów antyoksydacyjnych” (2h)                 

2020 r.  -  Wykłady dla uczestników Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, odpowiedzialna za wykłady: T1: „Mechanizmy regulacji poziomu stresu oksydacyjnego w organizmach roślin i zwierząt” (1h) T2: „Rola reaktywnych form tlenu w procesach adaptacji do zmiennych warunków środowiska” (1h)

2016 r. - 2021 r. - Opieka nad stażem, praktykami studentów: 2016 – 2017 Uniwersytet Jagielloński (5 studentów); 2018 – 2021 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (8 studentów)