Dr Monika Kula-Maximenko

skład spektralny światła • promieniowanie kosmiczne • fotosynteza glonów i cyjanobakterii • skład chemiczny biomasy glonów • metaloproteiny

Publikacje

  • Kula-Maximenko M.
  • Gorczyca A.
  • Pociecha E.
  • Gąstoł A.
  • Maciejewska-Prończuk J.
  • Oćwieja M.
  • Characterization of selected parameters of Chlorella vulgaris microalgae after short-term exposure to gold nanoparticles with different surface properties.
  • 2022.
  • Journal of Environmental Chemical Engineering, 10: 108248.
  zobacz
  • Molon M.
  • Stępien K.
  • Kielar P.
  • Vasileva B.
  • Lozanska B.
  • Staneva D.
  • Ivanov P.
  • Kula-Maximenko M.
  • Molestak E.
  • Tchórzewski M.
  • Miloshev G.
  • Georgieva M.
  • Actin-related protein 4 and linker histone sustain yeast replicative ageing.
  • 2022.
  • Cells, 11: 2754.
  zobacz
  • Kula-Maximenko M.
  • Zieliński K.
  • Depciuch J.
  • Lekki J.
  • Niemiec M.
  • Ślesak I.
  • Application of spectroscopic methods for the identification of superoxide dismutases in cyanobacteria.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 13819.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA

2019               HERCULES European School: neutrony i promieniowanie synchrotronowe, Uniwersytet Grenoble Alpes (Francja)

2016 – 2017   studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pt.:

                       "Biologia molekularna"

2010 – 2015   studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

  Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin

  Tytuł pracy: „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład   chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów.”

2010 – 2012  studia podyplomowe pt.: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych" 

2011              studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.: 

                      "Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne"

2009 – 2010  studia podyplomowe pt.: „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

2004 – 2008  studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii,

  Kierunek: ochrona środowiska

  Uzyskany tytuł: magister biologii środowiska

 

TEMATYKA BADAWCZA

 • wpływ składu spektralnego światła na hodowle glonów i cyjanobakterii
 • wpływ promieniowania kosmicznego na biomasę glonów i cyjanobakterii
 • fotosynteza u glonów i cyjanobakterii
 • akumulacja białek fotosyntetycznych
 • reaktywne formy tlenu
 • metaloproteiny
 • metaboliczna odpowiedź glonów na mykotoksyny, herbicydy, metale ciężkie oraz ścieki komunalne
 • morfologia komórek

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- hodowla glonów i cyjanobakterii w bioreaktorach oraz prowadzenie hodowli matecznej

- analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)

- analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II i I (PSII i PSI)

- analiza spektrofluorymetryczna

- analizy spektrofotometryczne

- analiza spektrometrią FT-ramanowską

- techniki elektroforetyczne

- immunodetekcja (Western Blotting) 

- ekstrakcja kwasów tłuszczowych

- obsługa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego

 

UDZIAŁ W INNYCH PROJEKTACH

2021:             "Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła

                       pożywienia dla astronautów".

                       MINIATURA 5 (NCN), 2021/05/X/NZ9/00349

2019:             "Zależność budowy i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego wybranych gatunków glonów eukariotycznych

                       i cyjanobakterii od barwy światła". 

                       Projekt IFR PAN dla Młodych Naukowców

2016:             "Wpływ krzemu w pożywce na sprawność aparatu fotosyntetycznego, aktywność metaboliczną oraz wzrost zielenic

                      Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus".

                       Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców

2010 - 2013:  "Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.

  Projekt MNiSW nr N N313 705940 – wykonawca części fizjologicznej

 

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE 

International Society on Biological Calorimetry - od 2012

Członek Komietetu Organizacyjnego XX Konferencji Międzynarodowej Towarzystwa Kalorymetrii Biologicznej (XX ISBC 2018) – „Kalorymetria w biologii: historia, teraźniejszość i przyszłość” - konferencja naukowa i warsztaty naukowe 

Laureatka stypendium doktoranckiego: „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

PUBLIKACJE