Dr Monika Kula-Maximenko

skład spektralny światła • promieniowanie kosmiczne • fotosynteza glonów i cyjanobakterii • skład chemiczny biomasy glonów • metaloproteiny

Publikacje

  • Guleken Z.
  • Ceylan Z.
  • Aday A.
  • Bayrak A.G.
  • Hindilerden I.Y.
  • Nalcaci M.
  • Jakubczyk P.
  • Jakubczyk D.
  • Kula-Maximenko M.
  • Depciuch J.
  • Detection of primary myelofibrosis in blood serum via Raman spectroscopy assisted by machine learning approaches; correlation with clinical diagnosis.
  • 2023.
  • Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 53: 102706.
  zobacz
  • Depciuch J.
  • Czarny W.
  • Płonka A.
  • Podgórski R.
  • Bajorek W.
  • Dziadek B.
  • Kula-Maximenko M.
  • Sznajder M.
  • Paja W.
  • Shpotyuk Y.
  • Cebulski J.
  • Król P.
  • Investigation of novel methods for stress level measurements in athletes employing FTIR and Raman spectroscopy techniques.
  • 2023.
  • Measurement, 220: 113316.
  zobacz
  • Miłek M.
  • Molon M.
  • Kula-Maximenko M.
  • Sidor E.
  • Zaguła G.
  • Dżugan M.
  • Chemical composition and bioactivity of laboratory-fermented bee pollen in comparison with natural bee bread.
  • 2023.
  • Biomolecules, 13: 1025.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

STUDIA

2019               HERCULES European School: neutrony i promieniowanie synchrotronowe, Uniwersytet Grenoble Alpes (Francja)

2016 – 2017   studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pt.:

                       "Biologia molekularna"

2010 – 2015   studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

  Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin

  Tytuł pracy: „Wpływ składu spektralnego światła na proces fotosyntezy, aktywność metaboliczną oraz skład   chemiczny biomasy u wybranych gatunków glonów.”

2010 – 2012  studia podyplomowe pt.: "Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych" 

2011              studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie pt.: 

                      "Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne"

2009 – 2010  studia podyplomowe pt.: „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi” 

2004 – 2008  studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii,

  Kierunek: ochrona środowiska

  Uzyskany tytuł: magister biologii środowiska

 

TEMATYKA BADAWCZA

 • wpływ składu spektralnego światła na hodowle glonów i cyjanobakterii
 • wpływ promieniowania kosmicznego na biomasę glonów i cyjanobakterii
 • fotosynteza u glonów i cyjanobakterii
 • akumulacja białek fotosyntetycznych
 • reaktywne formy tlenu
 • metaloproteiny
 • metaboliczna odpowiedź glonów na mykotoksyny, herbicydy, metale ciężkie oraz ścieki komunalne
 • morfologia komórek

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

- hodowla glonów i cyjanobakterii w bioreaktorach oraz prowadzenie hodowli matecznej

- analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)

- analiza fluorymetryczna: pomiar aktywności fotosystemu II i I (PSII i PSI)

- analiza spektrofluorymetryczna

- analizy spektrofotometryczne

- analiza spektrometrią FT-ramanowską

- techniki elektroforetyczne

- immunodetekcja (Western Blotting) 

- ekstrakcja kwasów tłuszczowych

- obsługa mikroskopu optycznego i fluorescencyjnego

 

UDZIAŁ W INNYCH PROJEKTACH

2021:             "Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła

                       pożywienia dla astronautów".

                       MINIATURA 5 (NCN), 2021/05/X/NZ9/00349

2019:             "Zależność budowy i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego wybranych gatunków glonów eukariotycznych

                       i cyjanobakterii od barwy światła". 

                       Projekt IFR PAN dla Młodych Naukowców

2016:             "Wpływ krzemu w pożywce na sprawność aparatu fotosyntetycznego, aktywność metaboliczną oraz wzrost zielenic

                      Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus".

                       Projekt MNiSW dla Młodych Naukowców

2010 - 2013:  "Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne.

  Projekt MNiSW nr N N313 705940 – wykonawca części fizjologicznej

 

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE 

International Society on Biological Calorimetry - od 2012

Członek Komietetu Organizacyjnego XX Konferencji Międzynarodowej Towarzystwa Kalorymetrii Biologicznej (XX ISBC 2018) – „Kalorymetria w biologii: historia, teraźniejszość i przyszłość” - konferencja naukowa i warsztaty naukowe 

Laureatka stypendium doktoranckiego: „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

PUBLIKACJE