Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Profesorowie
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny • fotosynteza • Crassulacean acid metabolism • starzenie liści

Publikacje

  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Kruk J.
  • Salinity-induced changes in plastoquinone pool redox state in halophytic Mesembryanthemum crystallinum L..
  • 2023.
  • Scientific Reports, 13: 11160.
  zobacz
  • Zaffagnini M.
  • Pilarska M.
  • Niewiadomska E.
  • Editorial: Chloroplast redox state: new insights into stress responses and acclimation.
  • 2023.
  • Frontiers in Plant Science, 14: 1234946.
  zobacz
  • Okunlola G.O.
  • Olatunji O.A.
  • Niewiadomska E.
  • Jimoh M.A.
  • Rufai A.B.
  • Ogunkunle C.O.
  • Foliar application of melatonin alleviates the deleterious effects of drought on the three most cultivated capsicum species in africa.
  • 2023.
  • Gesunde Pflanzen, 75: 139–149.
  zobacz
 • zobacz
  • Pilarska M.
  • Bartels D.
  • Niewiadomska E.
  • Differential regulation of NAPDH oxidases in salt-tolerant Eutrema salsugineum and salt-sensitive Arabidopsis thaliana.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences, 22: 10341..
  zobacz
  • Orzechowska A.
  • Trtílek M.
  • Niewiadomska E.
  • Thermographic study of plant response to excessive light.
  • 2021.
  • Acta Physica Polonica, 139: 257-260.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

Wykształcenie i stopnie naukowe

1981-1987 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

1987 magister inżynier nauk rolniczych

1995 doktor nauk biologicznych, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

2009 doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina: biologia, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018 profesor nauk biologicznych, dyscyplina: biologia, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przebieg pracy zawodowej

1988-1995: asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk (ZFR PAN) w Krakowie

1995-2009: adiunkt w ZFR PAN w Krakowie (od 2003 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN)

2009-2019: docent/profesor nadzwyczajny w IFR PAN

2009-2014: profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Matematyczno-Przyrodniczego w Kielcach (od 2011 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

2016 (3 m-ce): ekspert w firmie PhotonSystems Instruments PSI (Republika Czeska)

Od 2019: profesor instytutu IFR PAN

Pełnione funkcje

Członek Rady Naukowej ZFR PAN/IFR PAN (w latach 1996-2002 oraz od 2009)

Członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w latach 2009-2014)

Kierownik Zakładu Biologii Stresu IFR PAN (od 2014)

Stypendia

Indywidualne stypendium Rządu Francuskiego na 3-miesięczny pobyt badawczy w Instytucie Botaniki Uniwersytetu im. Henri Poincaré w Nancy, 1996

Indywidualne stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ”Photoprotective adaptation of photosynthetic electron transport (PET) to CAM metabolism and its impact on the plastid gene transcription in Mesembryanthemum crystallinum leaves” na 3-miesięczny pobyt badawczy w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Kiel, 2007

Udział w międzynarodowych zespołach badawczych

Udział w projekcie badawczym Deutsche Forschungsgemeinschaft SFB-199 (1998-1999) Molekulare Ökophysiologie der Pflanzen/Molekularna ekofizjologia roślin, w grupie badawczej dr Rafaela Ratajczaka i dr Andrei Haag-Kerwer (Darmstadt, Heidelberg, Niemcy)

Udział w projekcie współpracy dwustronnej „Low sensitivity to oxidative stress in various plants/Niska wrażliwość różnych gatunków roślin na stres oksydacyjny” 1996-1999 finansowanym na podstawie umowy (POL-151-96) zawartej pomiędzy Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Ramfahrt (Niemieckie Centrum Badań Kosmicznych) i KBN, (koordynator niemiecki – prof. Ulrich Lüttge, koordynator polski – prof. Z. Miszalski)

Udział w projekcie europejskim „Centre of Research on the Biology of Plants Subjected to Environmental Stress in Sustainable Agricultural Production” EU Cropstress (2003-2006) QLAM-2001-00424 dla Instytutu Fizjologii Roślin PAN, jako koordynator WP3 “Increasing participation of IPP PAS in 6th FP” (kierownik grantu - dr hab. Maria Wędzony)

Udział jako wykonawca w projekcie współpracy bilateralnej DAAD-KBN „Stress tolerance of vitamin E deficient Arabidopsis thaliana plant/Tolerancja na stres roślin Arabidopsis thaliana pozbawionych witaminy E” 2006-2007 (koordynator polski – prof. Z. Miszalski, koordynator niemiecki - prof. Karin Krupinska)

Kierowanie projektem współpracy bilateralnej pomiędzy PAN/MNiSW i Tajwańską Narodową Radą Nauki, Patogen tolerance conferred by H2O2-generating glucose oxidase in transgenic tobacco, 2009-2010 (koordynator tajwański - Dr Chih-Wen Yu, Department of Molecular Biotechnology, Da Yeh University, Da-Tsuen, Changhua)

Kierowanie grantem międzynarodowym niewspółfinansowanym MNiSW 633/N-COST/09/2010/0, Chloroplastowe mechanizmy obronne i sygnalne u roślin halofitycznych, 2010-2012. Projekt był realizowany w ramach międzynardowej akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) nr FA0605 “Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants“ (INPAS)

Kierowanie projektem współpracy bilateralnej DAAD-MNiSW „Funkcja białka WHIRLY1 w rozwoju fotosyntezy typu C4 u kukurydzy / The role of WHIRLY1 in development of C4 photosynthesis in maize” 2016-2017 (koordynator niemiecki - prof. Karin Krupinska, Institute of Botany, Christian-Albrechts-University of Kiel)

Promotorstwo doktoratów

1/ mgr Katarzyny Gawrońskiej - "Zmiany metabolizmu chloroplastowego i mitochondrialnego wywołane transformacją C3-CAM u Mesembryanthemum crystallinum L." Data i miejsce obrony: grudzień 2010, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie

2/ mgr Ernesta Skowrona - "Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści  Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami" Data i miejsce obrony: lipiec 2020, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

3/ mgr Wiolety Kupis - "Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)" Data i miejsce obrony: wrzesiń 2020, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzowanie prac doktorskich

1/ mgr Marcina Naliwajskiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, wrzesień 2010

2/ mgr Agaty Zemleduch-Barylskiej, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, marzec 2013

3/ mgr inż. Małgorzaty Borek, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, listopad 2014

4/ mgr Alicji Burzyńskiej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, grudzień 2018

5/ mgr Agnieszki Domki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, grudzień 2018

6/ mgr Tomasza Sobali, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, marzec 2021

7/ mgr Natalii Napieraj, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, maj 2023

Monografie

Niewiadomska E 2008. Antyoksydacyjny charakter indukowanego stresem metabolizmu CAM (Crassulacean acid metabolism). Rozprawa habilitacyjna, w serii: Monografie IFR PAN, 14 (ISBN 978-83-86878-23-9), 1-63

Rozdziały w książkach

Miszalski Z., Niewiadomska E., Ślesak I., Surówka E., Libik M. (2004) The facultative halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. as a model plant in oxidative stress studies. W: Analytical methods in plant stress biology (Filek M., Biesaga-Kościelniak J., Marcińska I., eds.), Institute of Plant Physiology PAN, Kraków (ISBN 83-86878-19-3), 77-85

Niewiadomska E, Borland AM 2008. Crassulacean acid metabolism: a cause or consequence of oxidative stress in planta? W: Progress in Botany 69 (Lüttge U.E., Beyschlag W., Murata J. eds.) Springer Verlag (ISBN: 978-3-540-72953-2), 247-266

Kuźniak E, Niewiadomska E, Miszalski Z, Karpinski S. 2009. The role of chloroplasts and redox status in holistic regulation of stress responses in plants. In: Compartmentation of Responses to Stresses in Higher Plants, True or False, W. Maksymiec (ed.), Transworld Research Network, Kerala, India (ISBN: 978-81-7895-422-6), 1-30

Niewiadomska E*, Wiciarz M. 2015. Adaptations of Chloroplastic Metabolism in Halophytic Plants. In: Progress in Botany 76, U. Lüttge, W. Beyschlag (eds.), Springer International Publishing Switzerland (DOI 10.1007/978-3-319-08807-5_7), 177-193

Działalność organizacyjna

Organizacja i prowadzenie seminariów naukowych IFR PAN (w latach 2004-2008 oraz od stycznia 2017)

Nagrody i wyróżnienia

Srebrny Krzyż Zasługi (2003 r.)

Wyróżnienie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN dla zespołu: Prof. dr hab. Z. Miszalski, dr M. Libik, dr hab. E. Niewiadomska, dr I. Ślesak, mgr P. Rozpądek (Warszawa, 2010 r.)