Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Program wieloletni, Rady Ministrów RP, na okres 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2020 r.,

 

pn. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

 

 

Wykonywany w ramach umowy pomiędzy Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a Instytutem Fizjologii Roślin, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Obszar 2. Zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych

Zadanie 2.1  Wprowadzenie nowych fizjologicznych wskaźników odporności na chłód i suszę glebową oraz metod zmniejszania podatności na te stresy odmian i materiałów hodowlanych  roślin strączkowych

Etap I – 2016 r. Porównanie właściwości biochemicznych odpadających i nieodpadających kwiatów w celu bliższego określenia przyczyn ich aborcji.

 

Celem doświadczenia jest porównanie wybranych parametrów biochemicznych w kwiatach pobranych z roślin o zróżnicowanych warunkach troficznych czyli o zróżnicowanej dostępności asymilatów i spodziewanym różnym natężeniu procesu aborcji. Zróżnicowanie to uzyskiwano poprzez selektywne usuwanie niektórych organów roślinnych: 50 % liści (przesunięcie równowagi troficznej wzdłuż pędu w kierunku dominacji akceptorów asymilatów) lub 50% kwiatów (przesunięcie równowagi troficznej w kierunku dominacji producentów asymilatów.

Celem końcowym jest uzyskanie nowych informacji na temat składu chemicznego kwiatów a ich skłonnością do odpadania. Cel ten pozostaje w związku z dwoma alternatywnymi hipotezami w myśl których aborcja kwiatów wywołana jest konkurencją o asymilaty pomiędzy młodymi organami generatywnymi, lub gradientem stężeń fitohormonów, a pośrednim etapem może być aktywacja określonych genów.

 

Wykonanie: stan na koniec września 2016 roku.

 

W terminie agrotechnicznym na poletkach wysiano nasiona następujących gatunków roślin strączkowych: groch siewny odm. Brylant, łubin biały odm. Butan, łubin wąskolistny  odm. Parys i łubin żółty odm. Regent, w połowie maja wysiano nasiona soi odm. Augusta.

             Do końca czerwca prowadzono wegetację roślin, a także pobierano i zamrażano próbki kwiatów, z przeznaczeniem do analiz biochemicznych ich składu. Analizy te, a także zbiór roślin i analiza struktury plonu, w tym liczba strąków oraz liczba i masa nasion, wykonane zostaną w drugim półroczu 2016.

            W próbkach kwiatów oznaczane będą: zawartość cukrów rozpuszczalnych, zawartość fitohormonów oraz poliamin.