System biochemiczny mikrośrodowiska trichomów wydzielniczych, jego właściwości biokatalityczne i potencjał w biotechnologii

Podmioty realizujące: 

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk - Lider

Instytut Katalizy i Fizykochemii im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Biochemia roślin, biotechnologia roślin, trichomy wydzielnicze, proteomika, metabolomika, metabolity wtórne, spektrometria mas, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, inżynieria genetyczna, kataliza enzymatyczna, systemy mikroemulsyjne, micele, biomimetyka.