Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy

Ekologiczne i ekonomiczne skutki powodowane przez suszę są w skali globalnej znaczące. Klimatyczne anomalie występują obecnie częściej, co może być związane ze zmianami klimatu i przejawiają się m.in. wzrostem średniej temperatury oraz wahaniami wielkości i dystrybucji opadów. W Polsce częściej mamy do czynienia z występowaniem suszy, która obejmuje znaczne obszary upraw, natomiast zjawiska zatapiania gleby mają raczej charakter lokalny, incydentalny i dotyczą terenów zalewanych podczas powodzi lub w wyniku długotrwałych intensywnych opadów.

Konieczne jest prowadzenie intensywnych badań, aby zapobiegać zagrożeniu kryzysem żywnościowym powodowanym przez ograniczenie terenów rolniczo użytecznych, wzrostem kosztów produkcji i cen oraz przeznaczaniem części plonów na produkcję biopaliw. Wydaje się, że możliwości zwiększenia plonów na drodze zwiększenia nakładów na nawożenie i ochronę roślin zostały wyczerpane, a postęp może być osiągnięty przez „postęp biologiczny” dotyczący wprowadzenia odmian o zwiększonej odporności na stresy. Doskonałym przykładem jest „zielona rewolucja”, która nie tylko zlikwidowała klęski głodu w Azji, ale uczyniła, że tradycyjne „ogniska nędzy” na świecie (Indie, Chiny) stały się znaczącymi importerami pszenicy, ryżu.

Obecnie w hodowli roślin odpornych na działanie stresów wykorzystuje się markery fizjologiczne i molekularne. Markery fizjologiczne wspomagają selekcję roślin posiadających poszukiwane cechy jest to jednak zadanie praco- i czasochłonne, wymaga, wielu doświadczeń, uwzględnianie różnych faz wzrostu i rozwoju roślin oraz powtarzalnych warunków środowiska.  Natomiast markery molekularne są bardziej uniwersalne, gdyż nie ulegają modyfikacji pod wpływem czynników środowiska a selekcja jest niezależna od fazy rozwojowej rośliny. Nowoczesne techniki biologii molekularnej, stosowane do otrzymywania nowych odmian o pożądanych cechach przewyższają metody tradycyjne pod względem łatwości zastosowania i szybkości pozyskiwania pożądanych efektów. Szerokie zastosowanie w hodowli metod molekularnych szczególnie w otrzymaniu roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO), stwarza zagrożenie ograniczenia naturalnej biologicznej bioróżnorodności i dlatego powszechne jest tworzenie banków genów w których przechowuje się nasiona gatunków i odmian które mogłyby wyeliminowane w naturalnym środowisku.

Tematyka planowanych badań ma duże znaczenie, gdyż pozwala na ocenienie uwarunkowanej genetycznie zmienności genotypowej oraz określenie ujemnych skutków działalności człowieka wobec środowiska. Kukurydza jest interesującym obiektem badawczym, gdyż obok ważnych cech fizjologicznych charakteryzuje się dużą genetyczną zmiennością oraz ma istotne znaczenie gospodarcze.  Wzrost, rozwój i plonowanie roślin zależy od ich potencjału genetycznego oraz aktualnie panujących klimatyczno-glebowych warunków środowiska. Genetycznie uwarunkowane cechy roślin charakteryzują się dużą plastycznością i  jest to wykorzystywane w pracach hodowlanych. Warunki środowiska  charakteryzują się dużą zmiennością a niekorzystny dla roślin przebieg tych czynników, które powodują szkodliwe skutki, które mogą doprowadzić nawet do śmierci roślin. W naturalnych warunkach środowiska najczęściej mamy do czynienia z sytuacją jednoczesnego występowanie różnych stresów i dlatego celem badań jest określenie zmian natężenia procesów fizjologicznych u różnych genotypów  kukurydzy rosnących w warunkach różnej zbitości gleby i poddanych działaniu stresu suszy glebowej lub okresowemu zalewaniu gleby.