ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - WYJAŚNIENIE

24.11.2016

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 22.11.2016 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk” - znak sprawy 4/2016.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem, których udzielono wykonawcom.

 

  1. Pytanie nr 1:

Dzień Dobry,

mam pytanie dotyczące przetargu na dostawę energii elektrycznej. Czy wyrażają Państwo zgodę na podpisanie umowy na drukach sprzedającego? W załączniku wzór umowy naszej firmy.”

  1. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy tylko o treści zgodnej z zapisami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

  1. Pytanie nr 2:

„Szanowni Państwo,

Proszę o odpowiedź w sprawie kontraktowania energii elektrycznej, czy wyrażacie Państwo zgodę, w razie wygranego przetargu przez firmę X aby umowy zostały podpisane na naszych drukach. W załączniku wzór umowy.”

  1. Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy tylko o treści zgodnej z zapisami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-11-24 10:18:49 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - WYJAŚNIENIE" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2016-11-24 10:18:39 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - WYJAŚNIENIE
print