Dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 109)
i.czyczylo@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • fenotypowanie • Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) • kultury in vitro roślin • podwojone haploidy pszenicy i owsa

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Wydział: Rolny. Specjalizacja: biologia stosowana – fizjologia roślin, Kraków

1992-1997 wybrane kursy z biologii, Uniwersytet Jagielloński Kraków

1995-1997 Studium Pedagogiczne, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Specjalizacja: biologia i chemia

1995 magister inżynier nauk rolniczych, specjalność fizjologia roślin. Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1997- 2001 Studia Doktoranckie, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków

2002 doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2014 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1997 – 2002 biolog w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

2003 - 2016 adiunkt w IFR PAN

2016 - 2019 profesor nadzwyczajny IFR PAN

od 2019 profesor instytutu IFR PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

Zastępca Kierownika Zakładu Biotechnologii IFR PAN w Krakowie (od 2011)

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2015)

Koordynator współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon, Kraków (od 2020)

TEMATYKA BADAWCZA

Produktywność roślin strączkowych - Doktorat (2002) pt. ,,Mechanizmy plonowania roślin bobiku (Vicia faba L. minor).

Kultury tkankowe roślin strączkowych oraz próba opracowania protokołu podwojonych haploidów linii produkcyjnych dla łubinu.

Od 2006 roku stała współpraca z prof. Steve Quarrie (Visiting Professor, Newcastle University Business School, United Kingdom) w ramach badań zastosowania metody QTL w badaniach lokalizacji loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi.

Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

Metody skriningowe: fenotypowanie zbóż na potrzeby QTL i map genetycznych, uwzględniając w tym analizę poziomu odporności genotypów lub odmian roślin uprawnych na suszę na podstawie pomiarów parametrów fizjologiczno-biochemicznych, takich jak min.: pomiar fluorescencji chlorofilu, oznaczenie zawartości: chlorofilu a, b, karotenoidów proliny, związków fenolowych, czy węglowodanów.

Kultury tkankowe roślin uprawnych, głównie bobiku, łubinu, pszenicy i owsa.

Analizy QTL - program WinQTLCartographer v. 2.5

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

Promotor 2 prac magisterskich, recenzent 1 pracy magisterskiej w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Promotor lub promotor pomocniczy prac doktorskich  w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie:

  • Reakcje roślin grochu siewnego, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej (dr inż. Katarzyna Juzoń, 2015) – promotor pomocniczy
  • Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowe (dr inż. Katarzyna Cyganek, 2018 ) - promotor
  • Analiza biochemiczno-fizjologiczna linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem nalotu woskowego w warunkach suszy glebowej (mgr inż. Kamila Kapłoniak praca w realizacji) - promotor

Opiekun praktykantów i stażystów

Opieka naukowa nad praktykantami oraz stażystami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Urzędu Pracy

Zajęcia z uczniami i studentami

1997 – 2001 - jako studentka studium doktoranckiego prowadziłam lub współuczestniczyłam w prowadzeniu ćwiczeń z fizjologii roślin dla studentów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy).

2004-2005 opiekun naukowy Koła Naukowego Rolników, Sekcji Fizjologii i Biochemii Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy).

2012 - promocja działalności naukowej Instytutu dla szkoły podstawowej nr 72 w Krakowie.

2016 - 2017 - udział w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym pt. „Wpływu stresu na wzrost roślin z rodziny bobowatych” w I Gimnazjum Sióstr Pijarek w Krakowie

projekt gimnazjalny - wystąpienie uczniów

projekt gimnazjalny - opis

2016 - wykład w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, blok: Naukowe Podstawy Ochrony Przyrody, tytuł wykładu: "Populacje DH jako obiekty mapowania i analizy cech ilościowych".

2017 - prowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach studiów podyplomowych „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin” dla absolwentów rolniczych i przyrodniczych studiów wyższych, zorganizowane przez UR w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny.

2017 - przygotowanie i prowadzenie warsztatów przyrodniczych pt. „Czy wiesz co jesz?” dla 2 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek im. J. Kalasancjusza w Krakowie

2018, 2019 - wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych z Biologii, z przedmiotu Biotechnologia: „Biotechnologia wczoraj dziś i jutro. Praktyczne wykorzystanie biotechnologii tradycyjnej. Podział współczesnej biotechnologii”, „Zastosowanie kultur in vitro w biotechnologii. Wykorzystanie kultur in vitro w hodowli roślin, medycynie, inżynierii genetycznej”, „Biotechnologia współczesna. Najnowsze osiągnięcia biotechnologii. Wykorzystanie nowoczesnej biotechnologii w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle”. Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o., Rzeszów.

2018, 2019 - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ćwiczenia (4 godz.) w ramach kursu „Biotechnologia roślin”: „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin. Zastosowanie markerów fizjologicznych i biochemicznych w analizie QTL”

2019 - warsztaty dla uczniów 4 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie dotyczące kultur in vitro roślin, nauki pracy pod komorą laminarną oraz zakładania kultury komórkowej begonii królewskiej.

2019 - warsztaty dla uczniów 1 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie  obejmujące zapoznanie z pracą w laboratorium. przygotowywanie preparatów mikroskopowych, rozpoznawanie nasion oraz ich analiza przy pomocy lupy, poznawanie właściwości ciekłego azotu oraz wykonanie rozsad pomidorów i bazylii.

2019 - warsztaty dla uczniów 1 klasy Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie pt. „Nauka w szkle: teoria i praktyka współczesnej fizjologii roślin.”

2020 - udział w I Podkarpackim Maratonie Biologicznym; wykład pt.: "Nauka w szkle - kultury in vitro roślin" (I Podkarpacki Maraton Biologiczny w Jagielle; I Podkarpacki Maraton Biologiczny)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2008)

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

od 2006 – obecnie współpraca z prof. Steve Quarrie, Visiting Professor, Institute for Research on Environment and Sustainability, Newcastle University, Wielka Brytania

od 2015- obecnie współpraca z prof. Sofija Pekic Quarrie, dr Dragana Rančić Serbia: Faculty of Agriculture University of Belgrade, Department of Agrobotany

2009 – 2011, 2019, 2020 współpraca dr hab. Joanna Jankowicz-Cieślak z Plant Breeding Unit FAO/IAEA Agriculture and Biotechnology Laboratory,  Austria,

2019 - obecnie współpracy naukowa z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczym w Wiedniu (MaghulyTeams).

 2011 - obecnie współpraca naukowa z zespołem Katery Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  - współpraca z dr hab. Beatą Myśków, prof. ZUT, dr hab. stefan Stojałowski oraz dr inż. Magdaleną Góralską

2011 - obecnie Politechnika Rzeszowska, Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Chemiczny - współpraca z dr hab. Mirosławem Tyrką;

2011 - obecnie Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii i Biotechnologii (współraca z dr Małgorzatą Karbarz)

2017 - obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych (współpraca z dr hab. Janem Bocianowskim)

MONOGRAFIE

Czyczyło-Mysza I. Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących aktywność fotochemiczną i fotosyntetyczną oraz plon roślin pszenicy zwyczajnej w warunkach suszy przy wykorzystaniu populacji mapującej linii CSDH. Monografie 16. Wyd. IFR PAN, Kraków 2013, ISBN 978-83-86878-31-4, s. 151.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Skrzypek E., Czyczyło-Mysza I., Wędzony M. 2011. Micropropagation. In: Pratap A., Kumar J. (Eds), Biology and Breeding of Food Legumes, CABI Wallingford, United Kingdom, 147-158.

Czyczyło-Mysza I. Auksyny. 2011. W: Fizjologia Roślin Sadowniczych. Jankiewicz L.S., Lipecki J. (Ed), PWN Warszawa 2011, str: 8 – 13.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1999 stypendium od FEBS pokrywające koszty uczestnictwa w 26th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies

2002 wyróżnienie przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej oraz Dyrektora IFR PAN pracy doktorskiej pt. "Mechanizmy plonowania bobiku (Vicia faba ssp.)

2009 nagroda zespołowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych: Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta;minor)"

2014 wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Temat: Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania oddalonego; zespół autorski: IFR PAN: dr hab. inż. Edyta Skrzypek, dr hab. Marcińska I. prof. IFR PAN, dr hab. inż. Czyczyło-Mysza I., dr Kinga Dziurka dr Agata Nowakowska, SHR Sp. z o.o., Gr. IHAR: dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska

 

PUBLIKACJE

ORCID logo