Dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 109)
i.czyczylo@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • fenotypowanie • Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) • kultury in vitro roślin • podwojone haploidy pszenicy i owsa

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Wydział: Rolny. Specjalizacja: biologia stosowana – fizjologia roślin, Kraków

1992-1997 wybrane kursy z biologii, Uniwersytet Jagielloński Kraków

1995-1997 Studium Pedagogiczne, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Specjalizacja: biologia i chemia

1995 magister inżynier nauk rolniczych, specjalność fizjologia roślin. Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1997- 2001 Studia Doktoranckie, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków

2002 doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2014 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1997 – 2002 biolog w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

2003 - 2016 adiunkt w IFR PAN

2016 - 2019 profesor nadzwyczajny IFR PAN

od 2019 profesor instytutu IFR PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

Zastępca Kierownika Zakładu Biotechnologii IFR PAN w Krakowie (od 2011)

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2015)

TEMATYKA BADAWCZA

Produktywność roślin strączkowych - Doktorat (2002) pt. ,,Mechanizmy plonowania roślin bobiku (Vicia faba L. minor).

Kultury tkankowe roślin strączkowych oraz próba opracowania protokołu podwojonych haploidów linii produkcyjnych dla łubinu.

Od 2006 roku stała współpraca z prof. Steve Quarrie (Visiting Professor, Newcastle University Business School, United Kingdom) w ramach badań zastosowania metody QTL w badaniach lokalizacji loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi.

Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

Metody skriningowe: fenotypowanie zbóż na potrzeby QTL i map genetycznych, uwzględniając w tym analizę poziomu odporności genotypów lub odmian roślin uprawnych na suszę na podstawie pomiarów parametrów fizjologiczno-biochemicznych, takich jak min.: pomiar fluorescencji chlorofilu, oznaczenie zawartości: chlorofilu a, b, karotenoidów proliny, związków fenolowych, czy węglowodanów.

Kultury tkankowe roślin uprawnych, głównie bobiku, łubinu, pszenicy i owsa.

Analizy QTL - program WinQTLCartographer v. 2.5

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2008)

MONOGRAFIE

Czyczyło-Mysza I. Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących aktywność fotochemiczną i fotosyntetyczną oraz plon roślin pszenicy zwyczajnej w warunkach suszy przy wykorzystaniu populacji mapującej linii CSDH. Monografie 16. Wyd. IFR PAN, Kraków 2013, ISBN 978-83-86878-31-4, s. 151.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Skrzypek E., Czyczyło-Mysza I., Wędzony M. 2011. Micropropagation. In: Pratap A., Kumar J. (Eds), Biology and Breeding of Food Legumes, CABI Wallingford, United Kingdom, 147-158.

Czyczyło-Mysza I. Auksyny. 2011. W: Fizjologia Roślin Sadowniczych. Jankiewicz L.S., Lipecki J. (Ed), PWN Warszawa 2011, str: 8 – 13.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1999 stypendium od FEBS pokrywające koszty uczestnictwa w 26th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies

2002 wyróżnienie przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej oraz Dyrektora IFR PAN pracy doktorskiej pt. "Mechanizmy plonowania bobiku (Vicia faba ssp.)

2009 nagroda zespołowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych: Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta;minor)"

2014 wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Temat: Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania oddalonego; zespół autorski: IFR PAN: dr hab. inż. Edyta Skrzypek, dr hab. Marcińska I. prof. IFR PAN, dr hab. inż. Czyczyło-Mysza I., dr Kinga Dziurka dr Agata Nowakowska, SHR Sp. z o.o., Gr. IHAR: dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska

PUBLIKACJE

ORCID logo