Dr inż. Anna Fiust

Doktorzy
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4251833
a.fiust@ifr-pan.edu.pl
molekularne podłoże tolerancji stresu suszy i mrozoodporności - markery molekularne (DArT, SSR) - bioinformatyka - biologia molekularna

Wykształcenie

2006 – 2011   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, stacjonarne studia magisterskie, tytuł zawodowy: magister inżynier biotechnologii, specjalność: analityka biotechnologiczna

2011 – 2015   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, stacjonarne studia doktoranckie, tytuł naukowy: dr nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność: biotechnologia roślin

Doświadczenie zawodowe

2006 – 2009   Wykonawca zadania badawczego nr 17 w projekcie pt.: „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych” finansowanego ze środków NCBiR nr PBZ-MNiSW-2/3/2006.

2012 – 2015   Wykonawca w projekcie badawczym pt.: „Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia z zakresu genomiki i fenomiki GENMARK” finansowanym przez NCBiR

2014 – 2016   Kierownik projektu pt.: ”Identyfikacja i charakterystyka genów związanych z kształtowaniem różnic w stopniu mrozoodporności obserwowanych u uprawianych w Polsce rodów jęczmienia ozimego” finansowanego przez NCN

Zatrudnienie

od 2018 roku adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

Praktyczne umiejętności

- z zakresu biologii molekularnej: izolacja genomowego DNA z roślin, izolacja RNA, amplifikacja DNA (PCR), synteza cDNA (RT-PCR), qPCR, genotypowanie, techniki elektroforetyczne, identyfikacja i analiza sekwencji markerów DArT i SSR w materiale roślinnym (Marker Assisted Selection)

- bioinformatyczna analiza sekwencji DNA i RNA z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych, mapowanie asocjacyjne

- planowanie i prowadzenie doświadczeń z zakresu genetyki roślin i fozjologii, ocena parametrów fluorescencji chlorofilu u roślin (fluorymetr FMS, Handy PEA)

Publikacje

Fiust A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Tyrka M. 2015. Development of DArT-based PCR markers for selecting drought-tolerant spring barley. J Appl Genetics, 56(3): 299–309,

Tyrka M., Rapacz M., Fiust A., Wójcik-Jagła M. 2015. Quantitative trait loci mapping of freezing tolerance and photosynthetic acclimation to cold in winter two- and six-rowed barley. Plant Breeding, 134 (3): 271-282,

Wójcik-Jagła M., Fiust A., Kościelniak J., Rapacz M. 2018. Association mapping of drought tolerancerelated traits in barley to complement a traditional biparental QTL mapping study. Theor Appl Genet 131:167–181.