Mgr Paulina Zimak-Piekarczyk

Doktoranci
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833
p.zimak@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny • charakterystyka biochemiczno-fizjologiczna Arabidopsis thaliana (WT i mutanta MKK2) • analizy molekularne

STUDIA I PRZEBIEG PRACY
2012-nadal studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
2012-nadal nauczyciel biologii i chemii (gimnazjum, liceum) w Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem oraz w Państwowej Szkole Artystycznej
2011-2012 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce uzyskane na kierunku Chemia, specjalność Chemia z nauczaniem biologii
2010-2012 studia magisterskie na kierunku Biologia, specjalność Biologia eksperymentalna i środowiskowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
2009-2012 studia licencjackie na kierunku Chemia, specjalność: Chemia z nauczaniem biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

TEMATYKA BADAWCZA
obecnie: Charakterystyka biochemiczno, fizjologiczna Arabidopsis thaliana WT i mutanta MKK2 Analiza fenotypu i genotypu mutanta MKK2 Arabidopsis thaliana. Określenie funkcji MKK2 w odpowiedzi stresowej Arabidopsis thaliana.
tworzenie monowarstw Langmuira, modyfikacje fizyko-chemicznych parametrów natywnych i modelowych membran komórek roślinnych w obecności zearalenonu

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
izolacja ekstraktów roślinnych i oznaczanie białka całkowitego w ekstrakcie,
izolacja i oznaczanie RNA z materiału roślinnego, zapoznanie się z techniką PCR w czasie rzeczywistym,
pomiar fluorescencji chlorofilu a (obsługa HandyPEA, DualPAM, FluorCAM)
pomiary aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych: metody elektroforetyczne i spektrofotometryczne
technika western-blot
analizy statystyczne SigmaPlot, Statistica, GraphPad
obsługa urządzeń Dualex i programów ImageJ, UVProbe, Microplate Manager, Precoptic
techniki określenia właściwości fizykochemicznych membran naturalnych i modelowych (waga Langmuira, mikroskopia kąta Brewstera)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów o tematyce Modelowe membrany jako „narzędzie” do badania oddziaływań w mikroobszarach membran naturalnych 
Opieka naukowa nad laureatką i finalistą Małopolskiego Konkursu Kuratoryjnego z biologii, Społeczne Gimnazjum STO w Zakopanem, 2013r.
Opieka naukowa nad pracą badawczą Gimnazjalistki wyróżnioną w Olimpiadzie Biologicznej dla licealistów, Społeczne Gimnazjum STO w Zakopanem, 2014r.
Pomoc dydaktyczna w ramach praktyk i staży w IFR
Prowadzenie zajęć warsztatowych: Odżywka do paznokci w świecie nauki, czyli jak wykonać replikę epidermy w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie dn. 23.05.2014r. w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Prowadzenie zajęć warsztatowych: Wybarwianie tkanek roślinnych w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie dn. 18.05.2013r. w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt 

PUBLIKACJE
Zimak., P. (2014 przyjęte do druku). IBSE Strategy in Connection with Art: Discovery and Inquiry Biological Contents and Processes by  Modelling in School Education Practice. DidSci 2014, Cracow: Pedagogical University 25-27 June 2014.

Zimak, P., Kopek-Putuła W. (2014 przyjęte do druku). The lifestyle of secondary school children in the lesser Poland region in XXI century within the aspects of physical activity DidSci 2014, Cracow: Pedagogical University 25-27 June 2014.

Krzelowska M., Zimak P., Kurdziel M., Łabanowska M. Filek, M. (2013). Wykorzystanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do oceny nasion owsa Avena sativa pod względem odporności na stresy. Episteme nr 18, tom III/2013, s. 103-110.

Zimak, P. (2013). Odkrywanie i poznawanie przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych świata nauk przyrodniczych w ramach strategii IBSE [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Część 2. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, s. 97-109 ISBN 978-83-921505-2-7 

Nodzyńska, M., Zimak, P., Kopek-Putuła, W. (2013). Lifestyle of junior high school pupils in lesser Poland region of the 21st century from the point of view of eating habits Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia  Z. 3, s. 58-70.
i inne z lat wcześniejszych

KONFERENCJE
Udział w sesji posterowej i pomoc w organizowaniu międzynarodowych konferencji na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2014 czerwiec 25-27. 
Postery: 
Zimak., P. (2014). IBSE Strategy in Connection with Art: Discovery and Inquiry Biological Contents and Processes by  Modelling in School Education Practice. DidSci 2014, Cracow: Pedagogical University 25-27 June 2014
Kopek-Putuła, W., Zimak, P. The lifestyle of secondary school children in the lesser Poland region in XXI century within the aspects of physical activity DidSci 2014, Cracow: Pedagogical University 25-27 June 2014

UDZIAŁ W KONKURSACH I SZKOLENIACH
Laureatka konkursu dla Młodych Naukowców IFR w 2014r. 
Szkolenie: Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Centrum Edukacji Obywatelskiej dn. 26.04.2014r. w Zakopanem

UMIEJĘTNOŚCI
obsługa programów komputerowych: Adobe Indesign, Adobe Flash (Macromedia Flash), Corel, Statistica, Sigma Plot, KSV Nima i inne, w tym redagowanie i skład publikacji naukowych