Dr Agnieszka Kalandyk

Pracownicy Naukowo-Techniczni
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 110)
a.kalandyk@ifr-pan.edu.pl
Stresy środowiskowe (susza) • rośliny strączkowe (łubin, groch) • wpływ warunków wzrostu roślin macierzystych na rośliny potomne

Projekty

PRZEBIEG PRACY
od 2017 roku - specjalista, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie

od 2016 roku - zatrudnienie w ramach projektu: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych" - Program wieloletni, Rady Ministrów RP, na okres 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2020 r. - kierownik: prof. dr hab. F. Dubert


WYKSZTAŁCENIE
2011 - 2016  Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
studia doktoranckie
Instytut Fizjologii Roślin

2010 - 2011  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
studia podyplomowe
kierunek: „Biologia Molekularna z Elementami Biotechnologii”

1998 - 2003  Akademia Pedagogiczna  im. KEN w Krakowie
studia magisterskie
wydział:  Geograficzno – Biologiczny
kierunek: Biologia


TEMATYKA BADAWCZA
Temat pracy doktorskiej: „Fizjologiczne wskaźniki tolerancji na suszę strączkowych roślin uprawnych i możliwości zwiększenia plonu w warunkach stresów środowiskowych”
Promotor: Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Promotor pomocniczy: dr Piotr Waligórski


UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Analizy proteomiczne metodą elektroforezy dwukierunkowej, analiza obrazów żeli
 • Analizy spektrofotometryczne: oznaczanie zawartości cukrów, białek, związków fenolowych, barwników fotosyntetycznych, proliny, aktywności enzymatycznej
 • Analizy przepuszczalności membran metodą konduktometryczną
 • Preparatyka próbek do analiz metodą HPLC: zawartość poliamin i fitohormonów
 • Inne analizy: zawartość tłuszczów, uwodnienie tkanek, aktywność fotochemiczna fotoukładu II
 • Planowanie, zakładanie i prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych, opracowywanie wyników, przygotowywanie sprawozdań i publikacji

PUBLIKACJE

1. Kalandyk A., Waligórski P., Dubert F. 2017. Role of the maternal effect phenomena in improving water stress tolerance in narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius L.). Plant Breeding. 136: 167-173.

2. Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Waligórski P., Kalandyk A. 2017. Seasonal variability of leaf water capacity and wettability under the influence of pollution in different city zones. Atmospheric Pollution Research, in press

3. Baczek-Kwinta R., Waligórski P., Kalandyk A., Borek M. 2017. Oxidoreductive and Hormonal Processes in Germinating Lupine Seeds. Oxidation Communications 40(3) Action of inhibitors and antioxidants: 1095–1106

4. Grzyb M., Kalandyk A., Waligórski  P., Mikuła A. 2017. The content of endogenous hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 129: 1-11.

5. Klamerus-Iwan A., Błońska E., Lasota J., Kalandyk A., Waligórski P. 2015. Influence of Oil Contamination on Physical and Biological Properties of Forest Soil After Chainsaw Use. Water, Air & Soil Pollution. 226 (11): 389.

6. Kalandyk A., Waligórski P., Dubert F. 2014. Zastosowanie biostymulatorów w łagodzeniu skutków suszy i innych stresów środowiskowych u soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr.) EPISTEME Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 22/2014, t. III: 267–274. ISSN 1895-2241

7. Kalandyk A., Krępski T., Waligórski P., Dubert F. 2013. Zmiany parametrów fizjologicznych siewek łubinu wąskolistnego i grochu siewnego spowodowane suszą działającą na rośliny macierzyste. EPISTEME Czasopismo Naukowo – Kulturalne, 18/2013, t. 1: 179-188. ISSN 1895-2241

8. Kalandyk A., Dubert F., Maciejewski M., Tatrzańska M., Krępski T., Płażek A. 2013. Effects of selected biostimulators on the course of generative phase and yield structure parameters of pea and lupine plants. In: Plant Functioning Under Environmental Stress, Cracow-Plant-Stress Conference Series No.9. Grzesiak M.T., Rzepka A., Hura T., Grzesiak S. (Eds.). Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences, Cracow. pp. 255 – 265. ISBN 978–83–86878-30-7

9. Kalandyk A., Dubert F., Płażek A., Kopeć P. 2011. Próba optymalizacji strefy plonowania u różnych gatunków łubinu. [W:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Kuczera M. [red.] Cz.2. Nauki przyrodnicze. Tom I. Wyd. Creativetime, Kraków: 26-30. ISBN 978-83-63058-01-2

10. Kalandyk A., Dubert F., Maciejewski M., Płażek A. 2012. Wpływ suszy glebowej i zasolenia na procesy zachodzące w trakcie fazy generatywnej u grochu i łubinu. EPISTEME Czasopismo Naukowo - Kulturalne, 15/2012: 121 - 129. ISSN 1895-4421 

11. Kalandyk A., Dubert F., Płażek A., Kopeć P. 2011. Próba optymalizacji strefy plonowania u wybranych gatunków roślin strączkowych. [W:] Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Kuczera M. [red.]  Creative Science – Monografia 2011, Tom I, Wyd. Creativetime, Kraków: 22-30. ISBN 978-83-63058-05-0

12. Kopeć P., Kalandyk A. 2011. Kultury in vitro dwóch gatunków Miscanthus uprawianych w Polsce jako źródło biomasy. [W:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Kuczera M. [red.] Cz.2. Nauki przyrodnicze. Tom III. Wyd. Creativetime, Kraków: 199-203. ISBN 978-83-63058-01-2

13. Kopeć P., Kalandyk A. 2011. Androgeneza in vitro u zbóż. [W:] Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Kuczera M. [red.]  Creative Science – Monografia 2011, Tom I, Wyd. Creativetime, Kraków: 129-132. ISBN 978-83-63058-05-0


KONFERENCJE

04.12.2011, Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Doktorantów  „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki”
referat: Próba optymalizacji strefy plonowania u wybranych gatunków roślin strączkowych

31.01.2012, Kraków
Konferencja kończąca projekt „Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych”
referat: Możliwość zwiększenia wydajności łubinu przez optymalizację strefy plonowania

24.03.2012, Kraków
I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”
referat: Wpływ suszy glebowej i zasolenia na procesy zachodzące w trakcie fazy generatywnej u roślin grochu i łubinu

29.05 - 01.06.2012, Zakopane
X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego, II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”
poster: Wpływ wybranych biostymulatorów na plonowanie grochu siewnego i łubinu żółtego w uprawie poletkowej. Płażek A., Dubert F., Kościelniak J., Kalandyk A.

13 - 15.06.2012, Toruń
VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
referat: Wybrane parametry biochemiczne jako potencjalne wskaźniki wrażliwości na suszę roślin grochu i łubinu

12 - 15.09.2012, Kraków
9th International Conference “Plant Functioning Under Environmental Stress”
referat: Effect of selected biostimulators on course of generative phase and parameters of yield structure of pea (Pisum sativum) and lupine (Lupinus luteus)
poster: Effect of drought stress on crop forming and selected parameters of yield structure of pea (Pisum sativum) and lupine (Lupinus luteus)

16.03.2013, Kraków
II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów  „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”
referat: The changes of physiological parameters of field pea and blue lupine seedlings caused by drought applied to the mother plants

19 – 21.09.2013, Bydgoszcz
IV. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dla Doktorantów i  Studentów Uczelni Rolniczych pt.: „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”
referat: The effect of selected biostimulators on the course of generative phase and parameters of yield structure of two species of legume

22.03.2014, Kraków
Third International Conference for PhD Students “Multidirectional Research in Agriculture and Forestry”
poster: Use of biostimulators in mitigating the effects of drought and other field stresses in soya bean (Glycine max L. Merr.). Kalandyk A., Waligórski P., Dubert F.

8 – 10.09.2014, Kudowa Zdrój
Konferencja pt.: „Łubin we współczesnym rolnictwie”
poster: Możliwość zwiększenia plonu nasion łubinu żółtego w wyniku traktowania roślin różnymi biostymulatorami. Dubert F., Kalandyk A., Płażek A.
poster: Badanie wskaźników stresu suszy w roślinach łubinu żółtego, białego i wąskolistnego. Płażek A., Dubert F., Kalandyk A., Waligórski P., Dziurka M.

25 – 26.02.2015, Warszawa
II Konferencja Naukowa „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”
poster: Możliwość zwiększenia plonu nasion roślin strączkowych w wyniku traktowania roślin biostymulatorami. Dubert F., Płażek A., Kalandyk A.

15 – 18.06.2015, Poznań
9th Central and Eastern European Proteomics Conference
poster: The changes in proteome of blue lupine seedlings caused by drought applied to the mother plants. Kalandyk A., Waligórski P., Dubert F.
poster: The changes in proteome of oak after forming of gall. Waligórski P., Kalandyk A., Jankiewicz J., Dubert F.

16 – 19.09.2015, Kraków
10th International Conference “Plant Functioning Under Environmental Stress”
poster: Effect of selected biostimulators on biochemical composition of soya bean seeds maturing under drought and other environmental stress conditions. Kalandyk A., Waligórski P., Dubert F.
poster: Proteomic and biochemical changes in soya bean plants under drought after treatment with selected biostimulators. Waligórski P., Kalandyk A., Dubert F.

27.06 – 03.07.2016, Lublin - 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika - tradycja i nowoczesność”
poster: Hormonalna równowaga jest podstawą indukcji embriogenicznej kompetencji u paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb. Mikuła A., Grzyb M., Kalandyk A., Waligórski P., Rybczyński J.

07 – 08.11.2016, Poznań – I seminarium Obszaru 2 „Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych” Programu Wieloletniego
referat: Fizjologiczne wskaźniki tolerancji na suszę roślin strączkowych i możliwości zwiększenia plonu w warunkach stresowych


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • II miejsce za najlepszą prezentację posterową podczas 9. Międzynarodowej Konferencji “Plant Functioning Under Environmental Stress” w sesji dla młodych naukowców
 • Laureatka konkursu na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich IFR PAN  
 • Laureatka konkursu na stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Stypendystka projektu Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów
 • Certyfikat Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa Małopolskiego”
 • Wyróżnienie Rozprawy Doktorskiej przez Radę Naukową IFR PAN

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE

 • 2014/2015 - Członek Rady Porozumienia Doktorantów MSDNP PAN
 • 21.11.2014, Warszawa - Delegat IFR PAN w Zebraniu Zwyczajnym SD PAN

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

18 maja 2013, Kraków - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
24 czerwca 2013, Kraków - Organizacja udziału IFR PAN w Festiwalu Nauki Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz prowadzenie zajęć z zakresu kultur in vitro
21 stycznia 2014, Kraków - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów praktycznych pt.: „Nowoczesne techniki laboratoryjne w ekologii i ochronie środowiska” dla uczniów kl.VI Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie w ramach zajęć z edukacji ekologicznej
22 maja 2014, Kraków - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
31 maja 2014, Zakopane - Pomoc w organizacji i przygotowaniu zajęć przyrodniczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
12 czerwca 2014, Kraków - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie w ramach Festiwalu Nauki
21 maja 2015, Kraków - Organizacja, przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach uczestnictwa IFR PAN w XV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
1 czerwca 2015, Łapanów - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów pt.:"Fizjologia Roślin w Szkole cz.II" dla uczniów Gimnazjum w Łapanowie
20 maja 2016, Kraków - Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
19.04.2017, Kraków - Pomoc w przeprowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla uczniów kl. V Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie
24-25.05.2017, Kraków - Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XVII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie